Градска управа града Панчева, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај оглашава излагање на рани јавни увид План детаљне регулације дела блока 113 ( Котеж 1) у насељеном месту Панчево Излажу се на рани јавни увид План детаљне регулације дела блока 113 ( Котеж 1) у насељеном месту Панчево ( у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 09.03.2018. до 23.03.2018.године.

Документација:
Оглас за рани јавни увид
Текст плана

Графички прилози:
01 Извод из плана вишег реда
02 Граница планског документа са постојећом наменом
03 План намене