Линк за Јавни увид Просторног плана Подручја посебне намене коридора аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад:

https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-uvid-povodom-izrade-prostornog-plana-podruchja-posebne-namene-koridora-autoputa