Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације блока 014 у насељеном месту Панчево ( у даљем тексту План). Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 20.11.2020.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304

Текстуална документација:
Оглас за јавни увид
Текст нацрта ПДР

Графички прилози:
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Извод из плана вишег реда
03 Постојећа намена површина
04 Планирана претежна намена
05 Регулација и нивелација
06 Планирана инфраструктура
07 План поделе грађевинског земљишта