ruka

Графички приказ озакоњења објеката


 

 

         Озакоњење, представља јавни интерес за Републику Србију. Озакоњењe главних , помоћних и других објектата који су у функцији главног објекта (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, базени, цистерне за воду и сл. ) , подземни водови (подземне инсталације), као и надземни водови (надземне инсталације), ако по техничким карактеристикама и положају представљају самосталне објекте.

Предмет озакоњења могу бити само они објекти који су видљиви на сателитском снимку. Предмет озакоњења могу бити:

1. захтеви за легализацију поднети до 29.1.2014. год који нису окончани,

2. објекат изграђен на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, на којима је приликом извођења радова одступљено,

3. објекат за који није поднет захтев за легализацију , а који је у Попису о евиденцији незаконито изграђених објеката који врши грађевинска инспекција,

4. објекат за који је поднет захтев у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе , а поступак није правноснажно окончан,

5. објекат на коме је уписано право својине у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе у року од 6 месеци.