РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ПАНЧЕВО
Број:II-04-111-4/2016-6
Панчево, 17. aвгуст 2016. године

З А П И С Н И К

Са VI седнице Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, одржане дана 17. августа 2016. године у зеленом салону зграде Градске управе града Панчева са почетком у 12 часова.
Седницом је председавала Зденка Јокић, председник Комисије.
Седници су присуствовали сви чланови Комисије и Ивана Марковић, секретар Комисије.

Након отварања седнице, председавајућа је предложила следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање пријава на Јавне конкурсе за именовање директора ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, ЈКП за уређење и одржавање спортских терена и објеката “Младост” Панчево, ЈКП за превоз путника “Аутотранспорт-Панчево” Панчево, ЈКП “Долови” Долово и ЈКП “Глогоњ” Глогоњ.

Прешло се на разматрање 1. тачке дневног реда
Разматрање пријава на Јавне конкурсе за именовање директора ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, ЈКП за уређење и одржавање спортских терена и објеката “Младост” Панчево, ЈКП за превоз путника “Аутотранспорт-Панчево” Панчево, ЈКП “Долови” Долово и ЈКП “Глогоњ” Глогоњ.

Уводно излагање имала је Зденка Јокић, која је предложила члановима Комисије да се разматрају докази из пријава на јавни конкурс за именовање директора ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, ЈКП за уређење и одржавање спортских терена и објеката “Младост” Панчево, ЈКП за превоз путника “Аутотранспорт-Панчево” Панчево, ЈКП “Долови” Долово и ЈКП “Глогоњ” Глогоњ а да се након отпочињања изборног поступка за наведена предузећа приступи разматрању доказа из пријава на јавне конкурсе за именовање директора ЈКП „БНС“ Банатско Ново Село и ЈКП „Омољица“ Омољица с обзиром да је на наведене јавне конкурсе пристигло највише пријава.
Након дискусије, у којој су учествовали сви чланови Комисије, донети су следећи:
ЗАКЉУЧАК I
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево утврђује списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак по Јавном конкурсу за именовање директора Јавно комуналног предузећа “Водовод и канализација” Панчево и то:
1. Александар Радуловић из Панчева, дипл. грађевински инжењер.
ЗАКЉУЧАК II
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево утврђује списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак по Јавном конкурсу за именовање директора Јавно комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката “Младост” Панчево и то:
1. Јасна Ћосић из Панчева, дипл.правник;
2. Предраг Стојадинов из Панчева, професор физичке културе
ЗАКЉУЧАК III
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево утврђује списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак по Јавном конкурсу за именовање директора Јавно комуналног предузећа за превоз путника “Аутотранспорт-Панчево” Панчево и то:

1. Јасна Ћосић из Панчева, дипл.правник;
2. Небојша Гајић из Београда, дипл. машински инжењер.

ЗАКЉУЧАК IV
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево утврђује списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак по Јавном конкурсу за именовање директора Јавно комуналног предузећа “Долови” Долово и то:
1. Треша Радоњин из Долова, дипл инжењер пољопривреде.
ЗАКЉУЧАК V
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево утврђује списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак по Јавном конкурсу за именовање директора Јавно комуналног предузећа “Глогоњ” Глогоњ и то:
1. Љиљана Станковић из Глогоња, дипл. економиста – менаџер у банкарству.

Сходно члану 40. став 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), Комисија ће упутити писано обавештење кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак о отпочињању изборног поступка, најмање осам дана пре отпочињања изборног поступка.

Комисија ће одржати усмене разговоре са кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак дана 5. и 6. септембра 2016. године са почетком у 12 часова, остављајући по пола сата за сваког кандидата.

С обзиром да више није било дискусије, седница Комисије завршена је у 13 часова и 40 минута.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Зденка Јокић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ПАНЧЕВО
Број:II-04-111-4/2016-7
Панчево, 05. септембар 2016. године

З А П И С Н И К

Са VII седнице Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, одржане дана 05. септембра 2016. године у зеленом салону зграде Градске управе града Панчева са почетком у 12 часова.
Седницом је председавала Зденка Јокић, председник Комисије.
Седници су присуствовали сви чланови Комисије.
Седници су присуствовале и представнице Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа Градске управе града Панчева: Слађана Фератовић и Вера Крстић.

Након отварања седнице, председавајућа је предложила следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д
1. Усмена провера стручне оспособљености знања и вештина кандидата ЈКП “Водовод и канализација” Панчево,
2. Усмена провера стручне оспособљености знања и вештина кандидата ЈКП “Долови” Долово
3. Усмена провера стручне оспособљености знања и вештина кандидата ЈКП “Глогоњ” Глогоњ.

Уводно излагање имала је Зденка Јокић, која је предложила Комисији да се усмена провера стручне оспособљености знања и вештина кандидата спроведе у два дела.
У првом делу свим кандидатима постављаће се истим редоследом, пет истих питања која се односе на познавање општих аката за пословање и делатност јавних предузећа.
У другом делу усмене провере чланови комисије ће постављати кандидатима питања уско везана за конкретну делатност и пословање предузећа на чији конкурс се кандидат пријавио, након чега ће дати укупну оцену стручне оспособљености знања и вештина кандидата.
Комисија је прихватила предлог председника Комисије.
Комисија је констатовала да су приступили сви позвани кандидати и утврдила распоред усмене провере на следећи начин:
1. Радуловић Александар
2. Радоњин Треша,
3. Станковић Љиљана.

Прешло се на разматрање 1. тачке дневног реда
Усмена провера стручне оспособљености знања и вештина кандидата ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

На Јавни конкурсе за именовање директора ЈКП “Водовод и канализација” Панчево јавио се један кандидат и то Александар Радуловић дипл. инжењер грађевине из Панчева.
Након усмене провере комисија је утврдила да кандидат веома добро познаје опште акте, који се примењују у пословању јавних предузећа а нарочито конкретне прописе и делатност ЈКП “Водовод и канализација” Панчево.

Прешло се на разматрање 2.. тачке дневног реда
Усмена провера стручне оспособљености знања и вештина кандидата ЈКП “Долови” Долово
На Јавни конкурс за именовање директора ЈКП “Долови” Долово јавио се један кандидат и то Треша Радоњин из Долова, дипл. инжењер пољопривреде, коме су такође постављана питања утврђена за усмену проверу по истом редоследу, на шта је кандидат исцрпно одговорио.

Прешло се на разматрање 3. тачке дневног реда
Усмена провера стручне оспособљености знања и вештина кандидата ЈКП “Глогоњ” Глогоњ.

На Јавни конкурсе за именовање директора ЈКП “Глогоњ” Глогоњ јавио се један кандидат Љиљана Станковић из Глогоња, дипл. економиста – менаџер у банкарству.
Након усмене провере комисија је утврдила да кандидат веома добро познаје опште акте, који се примењују у пословању јавних предузећа.

С обзиром да више није било питања од стране чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, седница је завршена у 14 часова и 30 минута.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Зденка Јокић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ПАНЧЕВО
Број:II-04-111-4/2016-8
Панчево, 06. септембар 2016. године

З А П И С Н И К

Са VIII седнице Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, одржане дана 06. септембра 2016. године у Зеленом салону зграде Градске управе града Панчева са почетком у 12 часова.
Седницом је председавала Зденка Јокић, председник Комисије.
Седници су присуствовали сви чланови Комисије.
Седници су присуствовале и представнице Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа Градске управе града Панчева: Слађана Фератовић и Вера Крстић.

Након отварања седнице, председавајућа је предложила следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д
1. Усмена провера стручне оспособљености знања и вештина кандидата ЈКП “Младост“ Панчево,
2. Усмена провера стручне оспособљености знања и вештина кандидата ЈКП за превоз путника „Аутотранспост Панчево” Панчево

Уводно излагање имала је Зденка Јокић, која је предложила Комисији да се усмена провера стручне оспособљености знања и вештина кандидата спроведе у два дела.
У првом делу свим кандидатима постављаће се истим редоследом, пет истих питања која се односе на познавање општих аката за пословање и делатност јавних предузећа.
У другом делу усмене провере чланови комисије ће постављати кандидатима питања уско везана за конкретну делатност и пословање предузећа на чији конкурс се кандидат пријавио, након чега ће дати укупну оцену стручне оспособљености знања и вештина кандидата.
Комисија је прихватила предлог председника Комисије.
Комисија је констатовала да су приступили сви позвани кандидати и утврдила распоред усмене провере на следећи начин:
4. Предраг Стојадинов,
5. Ћосић Јасна,
6. Ћосић Јасна,
7. Гајић Небојша.

Прешло се на разматрање 1. тачке дневног реда
Усмена провера стручне оспособљености знања и вештина кандидата ЈКП “Младост“ Панчево

На Јавни конкурс за именовање директора ЈКП „Младост“ Панчево јавила су се два кандидата и то Предраг Стојадинов, професор физичке културе из Панчева и Ћосић Јасна, дипл. правник, из Панчева.

Приступио је кандидат Предраг Стојадинов, а председавајућа му је поставила унапред утврђена питања усменог теста на који је кандидат одговорио по утврђеном редоследу.
Након тога, чланови Комисије Слободан Миловановић и Драган Остојин постављали су допунска питања.
Након усмене провере, Комисија је констатовала да кандидат Предраг Стојадинов веома добро познаје опште акте, који се примењују у пословању јавних предузећа а нарочито конкретне прописе и делатност ЈКП “Младост” Панчево.

С обзиром да више није било питања од стране чланова Комисије приступила је кандидат Јасна Ћосић, дипл. правник из Панчева, којој су постављана питања по истом редоследу на који је кандидат одговарала по утврђеном редоследу.

Након тога, Зденка Јокић, председник Комисије и Слободан Миловановић и Драган Остојин чланови Комисије поставили су допунска питања кандидату.

Прешло се на разматрање 2. тачке дневног реда
Усмена провера стручне оспособљености знања и вештина кандидата ЈКП за превоз путника „Аутотранспост Панчево” Панчево

На Јавни конкурс за именовање директора ЈКП за превоз путника „Аутотранспост Панчево” Панчево јавила су се два кандидата и то Јасна Ћосић, дипл. правник из Панчева и Небојша Гајић, дипломирани инжењер машинства из Београда.

Приступио је кандидат Јасна Ћосић, дипл. правник из Панчева којој је председница Комисије такође поставила питања утврђена за усмену проверу по истом редоследу, на који је кандидат одговарала по утврђеном редоследу.

Након тога, Слободан Миловановић, члан Комисије поставио је допунска питања кандидату.

Приступио је кандидат Небојша Гајић, дипломирани инжењер машинства из Београда. Коме је председница Комисије такође поставила питања утврђена за усмену проверу по истом редоследу, на који је кандидат одговарао по утврђеном редоследу.

Допунска питања кандидату имао је Слободан Миловановић, члан Комисије.

С обзиром да више није било питања од стране чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, седница је завршена у 14 часова и 30 минута.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Зденка Јокић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ПАНЧЕВО
Број:II-04-111-4/2016-9
Панчево, 12. септембар 2016. године

З А П И С Н И К

Са IХ седнице Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, одржане дана 12. септембра 2016. године у зеленом салону зграде Градске управе града Панчева са почетком у 12 часова.
Седницом је председавала Зденка Јокић, председник Комисије.
Седници су присуствовали сви чланови Комисије.

Након отварања седнице, председавајућа је предложила следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Бодовање кандидата за именовање директора ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, ЈКП за уређење и одржавање спортских терена и објеката “Младост” Панчево, ЈКП за превоз путника “Аутотранспорт-Панчево” Панчево, ЈКП “Долови” Долово и ЈКП “Глогоњ” Глогоњ, након усмене провере одржане дана 5. и 6. септембра 2016. године.

Прешло се на разматрање дневног реда

Сходно одредбама Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево и утврђеног списка кандидата који улазе у изборни поступак, Комисијa за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, дана 5. и 6. септембра 2016. године спровела је усмену проверу кандидата за именовање директора ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, ЈКП за уређење и одржавање спортских терена и објеката “Младост” Панчево, ЈКП за превоз путника “Аутотранспорт-Панчево” Панчево, ЈКП “Долови” Долово и ЈКП “Глогоњ” Глогоњ.

Приликом усмене провере, сваки члан Комисије, бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата понаособ. Након завршене провере, утврђује се укупан број бодова који је добио сваки кандидат понаособ, тако што се прво саберу сви бодови чланова Комисије које је освојио један кандидат, а затим се утврди просечна оцена, поделом добијеног збира са бројем чланова Комисије.

На основу члана 17. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 8/13 и 14/16) а након спроведене усмене провере и утврђивања просечне оцене за сваког кандидата понаособ за наведена јавна предузећа, Комисија саставља

РАНГ ЛИСТУ
за именовање директора Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ Панчево

1. Александар Радуловић, дипл. грађевински инжењер из Панчева- 4.76 бодова

РАНГ ЛИСТУ
за именовање директора Јавног комуналног предузећа
за уређење и одржавање спортских терена и објеката “Младост” Панчево

1. Предраг Стојадинов из Панчева, професор физичке културе – 4.64 бодова;
2. Јасна Ћосић из Панчева, дипл.правник – 2.84 бодова.

РАНГ ЛИСТУ
за именовање директора Јавно комуналног предузећа за превоз путника

“Аутотранспорт-Панчево” Панчево и то:

1. Небојша Гајић из Београда, дипл. машински инжењер – 4.96 бодова;
2. Јасна Ћосић из Панчева, дипл.правник – 2.88 бодова.

РАНГ ЛИСТУ
за именовање директора Јавног комуналног предузећа
“Долови” Долово

1. Треша Радоњин из Долова, дипл инжењер пољопривреде-4.80 бодова.

РАНГ ЛИСТУ
за именовање директора Јавног комуналног предузећа
“Глогоњ” Глогоњ

1. Љиљана Станковић из Глогоња, дипл. економиста – менаџер у банкарству- 4.16 бодова.

Ранг листе са Записником о спроведеном изборном поступку доставити надлежној организационој јединици Градске управе града Панчева, и објавити на званичној интернет страници града Панчева.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Зденка Јокић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ПАНЧЕВО
Број:II-04-111-4/2016-10
Панчево, 27. септембар 2016. године

З А П И С Н И К

Са Х седнице Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, одржане дана 27. септембра 2016. године у зеленом салону зграде Градске управе града Панчева са почетком у 12 часова.
Седницом је председавала Зденка Јокић, председник Комисије.
Седници су присуствовали сви чланови Комисије.

Након отварања седнице, председавајућа је предложила следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

– Верификација записника са V, VI, VII и VIII седнице Комисије

1. Разматрање пријава на Јавне конкурсе за именовање директора ЈКП “Омољица” Омољица и ЈКП “БНС” Банатско Ново Село.
2. Доношење Закључака о одбацивању пријава на јавне конкурсе за именовање директора јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево

С обзиром да на записнике са V, VI, VII и VIII седнице Комисије није било примедби, записници су једногласно усвојени.

Прешло се на разматрање дневног реда
Разматрање пријава на Јавне конкурсе за именовање директора ЈКП “Омољица” Омољица и ЈКП “БНС” Банатско Ново Село

Уводно излагање имала је Зденка Јокић, која је подсетила чланове Комисије да је на Јавни конкурс за именовање директора ЈКП “Омољица” Омољица и на Јавни конкурс за именовање директора ЈКП “БНС” Банатско Ново Село, пристигло по три пријаве те је предложила да се разматрају докази из пријава и састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак, односно списак кандидата чије пријаве немају формалне недостатке.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, након прегледања свих приспелих пријава на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „БНС” Банатско Ново Село констатовала је да су пријаве поднели Недељко Ерак из Банатског Новог Села, дипл. економиста, Дејан Гонди из Банатског Новог Села, дипл. менаџер и Шаренац Здравко из Београда, магистар економије.
Након дискусије и разматрања поднетих доказа уз пријаве, Комисија је донела следеће:
ЗАКЉУЧАК I
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево утврђује списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак по Јавном конкурсу за именовање директора Јавно комуналног предузећа „БНС” Банатско Ново Село и то:

1. Недељко Ерак из Банатског Новог Села, дипл. економиста;
2. Дејан Гонди из Банатског Новог Села, дипл. менаџер.
Сходно члану 40. став 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), Комисија ће упутити писано обавештење кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак о отпочињању изборног поступка, најмање осам дана пре отпочињања изборног поступка.
Комисија ће одржати усмене разговоре са кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак дана 5. октобра 2016. године са почетком у 12 часова, остављајући по пола сата за сваког кандидата.

ЗАКЉУЧАК II
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево посебним Закључцима одбацује пријаву Шаренац Здравка из Београда на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „БНС” Банатско Ново Село и пријаву Иване Ивановски из Јабуке, као непотпуне.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, након прегледања свих приспелих пријава на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа ЈКП “Омољица” Омољица констатовала је да су пријаве поднели Маријана Глигорић Илић из Омољице, Дражен Гајић из Омољице и Ђура Топаловић из Омољице.

Након разматрања свих доказа приложених уз пријаве наведених кандидата комисија је донела следећи

ЗАКЉУЧАК III
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево посебним Закључцима одбацује пријаве Маријане Глигорић Илић из Омољице, Дражена Гајића из Омољице и Ђуре Топаловић из Омољице, као непотпуне.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Зденка Јокић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ПАНЧЕВО
Број:II-04-111-4/2016-11
Панчево, 05. октобар 2016. године

З А П И С Н И К

Са ХI седнице Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, одржане дана 05. октобра 2016. године у зеленом салону зграде Градске управе града Панчева са почетком у 12 часова.
Седницом је председавала Зденка Јокић, председник Комисије.
Седници су присуствовали сви чланови Комисије.

Након отварања седнице, председавајућа је предложила следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1.Бодовање кандидата за именовање директора ЈКП “БНС” Банатско Ново Село

Прешло се на разматрање дневног реда
Бодовање кандидата за именовање директора ЈКП “БНС” Банатско Ново Село
Уводно излагање имала је Зденка Јокић, која је предложила Комисији да се усмена провера стручне оспособљености знања и вештина кандидата спроведе у два дела.
У првом делу свим кандидатима постављаће се истим редоследом, пет истих питања која се односе на познавање општих аката за пословање и делатност јавних предузећа.
У другом делу усмене провере чланови комисије ће постављати кандидатима питања уско везана за конкретну делатност и пословање предузећа на чији конкурс се кандидат пријавио, након чега ће дати укупну оцену стручне оспособљености знања и вештина кандидата.
Комисија је прихватила предлог председника Комисије.
Комисија је констатовала да су приступили сви позвани кандидати и утврдила распоред усмене провере на следећи начин:
1. Недељко Ерак из Банатског Новог Села
2. Дејан Гонди из Банатског Новог Села

Сходно одредбама Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево и утврђеног списка кандидата који улазе у изборни поступак, Комисијa за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, спровела је усмену проверу кандидата за именовање директора ЈКП “БНС” Банатско Ново Село.
Приликом усмене провере, сваки члан Комисије, бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата понаособ. Након завршене провере, утврђује се укупан број бодова који је добио сваки кандидат понаособ, тако што се прво саберу сви бодови чланова Комисије које је освојио један кандидат, а затим се утврди просечна оцена, поделом добијеног збира са бројем чланова Комисије.

На основу члана 17. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 8/13 и 14/16) а након спроведене усмене провере и утврђивања просечне оцене за сваког кандидата понаособ, Комисија саставља

РАНГ ЛИСТУ
за именовање директора Јавног комуналног предузећа
„БНС“ Банатско Ново Село

1. Дејан Гонди из Банатског Новог Села, дипл. менаџер – 4,64 бодова;
2. Недељко Ерак из Банатског Новог Села, дипл. економиста– 3, 20 бодова.

Ранг листу са Записником о спроведеном изборном поступку доставити надлежној организационој јединици Градске управе града Панчева и објавити на званичној интернет страници града Панчева.

Са обзиром да је више није било расправе, седница Комисије је завршена у 13 часова и 20 минута.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Зденка Јокић