На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС» број 15/16) и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева на седници одржаној 12.октобра 2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА “АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО“ ПАНЧЕВО

I
НЕБОЈША ГАЈИЋ, дипл. машински инжењер из Београда, именује се за директора Јавног комуналног предузећа за превоз путника “Аутотранспорт-Панчево” Панчево.

II
Именовани из тачке I овог решења, заснива радни однос на одређено време и исти је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.

III
Ово решење је коначно.
IV

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу града Панчева“ и на званичној интернет презентацији града Панчева.
О б р а з л о ж е њ е

Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 83/14-др.закон) и чланом 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст и 12/16), прописано је да Скупштина града именује и разрешава надзорни одбор и директоре јавних предузећа чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.

Чланом 24. став 3. Закон о јавним предузећима («Службени гласник РС» број 15/16), прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

На основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 20/16), спроведен је јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа за превоз путника “Аутотранспорт-Панчево” Панчево који је објављен у “Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 61/16.

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа за превоз путника “Аутотранспорт-Панчево” Панчево спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, образована Решењем Скупштине града Панчева број II-04-06-21/2016-3 oд 17. јуна 2016. године.
Комисија је по истеку рока за подношење пријава констатовала, да су на јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа за превоз путника “Аутотранспорт-Панчево” Панчево, поднете 2 пријаве-благовремене, разумљиве и потпуне, са приложеним свим потребним доказима. На основу увида у доказе о испуњености услова за именовање директора, приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној 17. августа 2016. године, Закључком III, утврдила Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак по јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа за превоз путника “Аутотранспорт-Панчево” Панчево.
Полазећи од обавезе Комисије утврђене чланом 40. Закона о јавним предузећима, Комисија је спровела поступак провере и оцењивања кандидата у складу са Одлуком о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 8/13 и 14/16).
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 41. став 1. Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 12. септембра 2016. године саставила ранг листу за именовање директора Јавног комуналног предузећа за превоз путника “Аутотранспорт-Панчево” Панчево, са бројчано исказаним и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање директора и заједно са Записником о изборном поступку доставила надлежним организационим јединицама Градске управе града Панчева ради припреме Нацртa акта о именовању директора.

Градско веће града Панчева утврдило је предлог акта о именовању директора Јавног комуналног предузећа за превоз путника “Аутотранспорт-Панчево” Панчево и доставила га са ранг листом и записником о изборном поступку Скупштини града на одлучивање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
СКУПШТИНА ГРАДА                                                                                               Тигран Киш
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12. октобар 2016. године