POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA

/POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA

Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo, na osnovu člana 10. Odluke o načinu i postupku imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo (“Službeni list grada Pančeva” broj 8/13 i 14/16), na sednici održanoj dana 05. 07. 2016. godine, donela je

 

POSLOVNIK O RADU
KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH I JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD PANČEVO

I OPŠTE ODREDBE
Član 1.

Ovim poslovnikom uređuju se pitanja organizacije, načina rada i odlučivanja kao i druga pitanja od značaja za rad Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo (u daljem tekstu: Komisija).

Član 2.

Sedište Komisije je u Pančevu, ulica Trg Kralja Petra broj 2-4.

 

Član 3.

Komisija u svom radu koristi pečat Skupštine grada Pančeva.

II SASTAV KOMISIJE, PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA KOMISIJE

Član 4.

Komisija ima pet članova, od kojih je jedan predsednik.

Član 5.

Predsednik Komisije:
 predstavlja i zastupa Komisiju,
 saziva i predsedava sednicama Komisije,
 potpisuje akta Komisije,
 stara se o primeni ovog Poslovnika,
 stara se o tome da Komisija radi u skladu sa propisima,
 obavlja i druge poslove.

Član 6.

Članovi Komisije imaju pravo da:
 prisustvuju sednicama Komisije,
 učestvuju u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice Komisije i glasaju o svakom predlogu o kome se odlučuje na sednici,
 obavljaju druge poslove i zadatke koje odredi predsednik Komisije.

Član 7.

Komisija ima sekretara, koji se imenuje iz reda diplomiranih pravnika.
Sekretar Komisije učestvuje u radu Komisije, bez prava odlučivanja i stara se o sprovođenju postupka u skladu sa zakonom.

III NAČIN RADA I ODLUČIVANJA KOMISIJE

Član 8.

Komisija je samostalna u svom radu i odlučivanju, a poslove iz delokruga svoje nadležnosti obavlja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 9.

Komisija radi i odlučuje na sednicama.
Sednice Komisije saziva i njima predsedava predsednik Komisije.
U slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti, sednice saziva i njima predsedava najstariji član Komisije.

Član 10.

Sednice Komisije se održavaju radnim danima u vremenu od 8,00 do 15,00 časova, a mogu se održati i neradnim danima i vikendom u istom periodu.

Član 11.

Poziv i materijal za sednicu, dostavlja se članovima Komisije najkasnije 24 časa pre časa određenog za održavanje sednice Komisije, u pisanom ili elektronskom obliku.
Poziv za sednicu, može se kada je to neophodno, odlukom predsednika Komisije dostaviti u kraćim rokovima, a članovi o sednici obavestiti telefonskim putem.

Član 12.

Komisija može punovažno da radi i odlučuje ako sednicama prisustvuje većina od ukupnog broja članova Komisije.
Pre početka sednice, predsedavajući konstatuje broj prisutnih članova Komisije.
Komisija odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova Komisije.

Član 13.

Na sednici Komisije vodi se zapisnik koji obavezno sadrži: datum i mesto održavanja sednice, dnevni red, imena prisutnih i odsutnih članova Komisije, sve faze izbornog postupka, predloge i stavove iznete na sednici, rezultate svakog glasanja, kao i svako izdvojeno mišljenje.
Zapisnik Komisije potpisuje predsednik, odnosno predsedavajući Komisije.
Sekretar Komisije se stara o vođenju zapisnika sa sednice Komisije.

Član 14.

Pre usvajanja dnevnog reda, pristupa se usvajanju zapisnika sa prethodne sednice.
Ukoliko zapisnik iz stava 1. ovog člana nije pripremljen za sednicu Komisije, on će se usvajati na nekoj od narednih sednica Komisije.

Član 15.

Primedbe na zapisnik može da iznese svaki član Komisije.
Nakon izjašnjavanja po primedbama, predsedavajući stavlja na glasanje zapisnik u predloženom obliku.

Član 16.

Dnevni red sednice utvrđuje Komisija, na predlog predsednika Komisije.
Svaki član Komisije može predložiti izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda.
Nakon izjašnjavanja po predlozima za izmenu ili dopunu dnevnog reda, Komisija se izjašnjava o dnevnom redu u celini.

Član 17.

Nakon usvajanja dnevnog reda prelazi se na rad po tačkama usvojenog dnevnog reda.
Pre rasprave po tačkama dnevnog reda, Komisiju o tački dnevnog reda izveštava predsednik Komisije ili lice koje on odredi.
Predsednik daje reč članovima Komisije koji žele da učestvuju u raspravi po redosledu prijavljivanja.

Član 18.

Nakon završetka rasprave po tački dnevnog reda prelazi se na izjašnjavanje.
Članovi Komisije glasaju javno, podizanjem ruke:“ZA”,“PROTIV”, “UZDRŽANI”, nakon čega predsednik konstatuje da li je određeni predlog usvojen, odnosno da nije usvojen.

Član 19.

Usvojena akta Komisije potpisuje predsednik, odnosno predsedavajući sednicom.

IV JAVNOST RADA

Član 20.

Rad Komisije je javan.
Predsednik Komisije se stara o obezbeđivanju javnosti rada.

Član 21.

Javnost rada Komisije obezbeđuje se oglašavanjem na zvaničnoj internet prezentaciji Grada, održavanjem konferencija i izdavanjem saopštenja za medije kao i na drugi način kojim se omogućava da javnost bude upoznata sa radom i aktivnostima Komisije.
Komisija na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva, na stanici Skupštine grada Pančeva ima svoju podstranicu, na kojoj se nalaze sve informacije o aktivnostima Komisije, kao i akta koja Komisija donosi.

Član 22.

O zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose na izborni postupak odlučuje Komisija.

V ZAVRŠNE ODREDBE
Član 23.

Sva pitanja koja nisu uređena ovim poslovnikom urediće se zaključkom Komisije, u skladu sa odredbama zakona, Odlukom o načinu i postupku imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo i ovog poslovnika.

Član 24.

Ovaj poslovnik stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

 

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD PANČEVO
SKUPŠTINA GRADA PANČEVA
KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA
IZBOR DIREKTORA JAVNIH I JAVNO KOMUNALNIH
PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD PANČEVO
Broj: II-04-111-4/2016                                                                       PREDSEDNIK KOMISIJE
Pančevo, 05. 07. 2016. godine                                                                      Zdenka Jokić

 

 

 

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD PANČEVO
KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA
JAVNIH I JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA
ČIJI JE OSNIVAČ GRAD PANČEVO
Broj:II-04-111-4/2016-2
Pančevo, 05. jul 2016. godine

Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo, na sednici održanoj dana 05. jula 2016. godine, razmatrajući Predlog Poslovnika o radu Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo, jednoglasno je donela

ZAKLJUČAK

Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo donosi Poslovnik o radu Komisije, u predloženom tekstu.

Ovaj Zaključak sa Poslovnikom o radu Komisije objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Zdenka Jokić

2016-07-11T13:10:53+00:0011/07/2016|
Veličina slova
Kontrast