Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, на основу члана 10. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево (“Службени лист града Панчева” број 8/13 и 14/16), на седници одржаној дана 05. 07. 2016. године, донела је

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ПАНЧЕВО

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим пословником уређују се питања организације, начина рада и одлучивања као и друга питања од значаја за рад Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево (у даљем тексту: Комисија).

Члан 2.

Седиште Комисије је у Панчеву, улица Трг Краља Петра број 2-4.

 

Члан 3.

Комисија у свом раду користи печат Скупштине града Панчева.

II САСТАВ КОМИСИЈЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

Члан 4.

Комисија има пет чланова, од којих је један председник.

Члан 5.

Председник Комисије:
 представља и заступа Комисију,
 сазива и председава седницама Комисије,
 потписује акта Комисије,
 стара се о примени овог Пословника,
 стара се о томе да Комисија ради у складу са прописима,
 обавља и друге послове.

Члан 6.

Чланови Комисије имају право да:
 присуствују седницама Комисије,
 учествују у расправи о питањима која су на дневном реду седнице Комисије и гласају о сваком предлогу о коме се одлучује на седници,
 обављају друге послове и задатке које одреди председник Комисије.

Члан 7.

Комисија има секретара, који се именује из реда дипломираних правника.
Секретар Комисије учествује у раду Комисије, без права одлучивања и стара се о спровођењу поступка у складу са законом.

III НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА КОМИСИЈЕ

Члан 8.

Комисија је самостална у свом раду и одлучивању, а послове из делокруга своје надлежности обавља у складу са законом и другим прописима.

Члан 9.

Комисија ради и одлучује на седницама.
Седнице Комисије сазива и њима председава председник Комисије.
У случају његове одсутности или спречености, седнице сазива и њима председава најстарији члан Комисије.

Члан 10.

Седнице Комисије се одржавају радним данима у времену од 8,00 до 15,00 часова, а могу се одржати и нерадним данима и викендом у истом периоду.

Члан 11.

Позив и материјал за седницу, доставља се члановима Комисије најкасније 24 часа пре часа одређеног за одржавање седнице Комисије, у писаном или електронском облику.
Позив за седницу, може се када је то неопходно, oдлуком председника Комисије доставити у краћим роковима, а чланови о седници обавестити телефонским путем.

Члан 12.

Комисија може пуноважно да ради и одлучује ако седницама присуствује већина од укупног броја чланова Комисије.
Пре почетка седнице, председавајући констатује број присутних чланова Комисије.
Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова Комисије.

Члан 13.

На седници Комисије води се записник који обавезно садржи: датум и место одржавања седнице, дневни ред, имена присутних и одсутних чланова Комисије, све фазе изборног поступка, предлоге и ставове изнете на седници, резултате сваког гласања, као и свако издвојено мишљење.
Записник Комисије потписује председник, односно председавајући Комисије.
Секретар Комисије се стара о вођењу записника са седнице Комисије.

Члан 14.

Пре усвајања дневног реда, приступа се усвајању записника са претходне седнице.
Уколико записник из става 1. овог члана није припремљен за седницу Комисије, он ће се усвајати на некој од наредних седница Комисије.

Члан 15.

Примедбе на записник може да изнесе сваки члан Комисије.
Након изјашњавања по примедбама, председавајући ставља на гласање записник у предложеном облику.

Члан 16.

Дневни ред седнице утврђује Комисија, на предлог председника Комисије.
Сваки члан Комисије може предложити измену и допуну предложеног дневног реда.
Након изјашњавања по предлозима за измену или допуну дневног реда, Комисија се изјашњава о дневном реду у целини.

Члан 17.

Након усвајања дневног реда прелази се на рад по тачкама усвојеног дневног реда.
Пре расправе по тачкама дневног реда, Комисију о тачки дневног реда извештава председник Комисије или лице које он одреди.
Председник даје реч члановима Комисије који желе да учествују у расправи по редоследу пријављивања.

Члан 18.

Након завршетка расправе по тачки дневног реда прелази се на изјашњавање.
Чланови Комисије гласају јавно, подизањем руке:“ЗА”,“ПРОТИВ”, “УЗДРЖАНИ”, након чега председник констатује да ли је одређени предлог усвојен, односно да није усвојен.

Члан 19.

Усвојена акта Комисије потписује председник, односно председавајући седницом.

IV ЈАВНОСТ РАДА

Члан 20.

Рад Комисије је јаван.
Председник Комисије се стара о обезбеђивању јавности рада.

Члан 21.

Јавност рада Комисије обезбеђује се оглашавањем на званичној интернет презентацији Града, одржавањем конференција и издавањем саопштења за медије као и на други начин којим се омогућава да јавност буде упозната са радом и активностима Комисије.
Комисија на званичној интернет презентацији града Панчева, на станици Скупштине града Панчева има своју подстраницу, на којој се налазе све информације о активностима Комисије, као и акта која Комисија доноси.

Члан 22.

О захтевима за приступ информацијама од јавног значаја које се односе на изборни поступак одлучује Комисија.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.

Сва питања која нису уређена овим пословником уредиће се закључком Комисије, у складу са одредбама закона, Одлуком о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево и овог пословника.

Члан 24.

Овај пословник ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ПАНЧЕВО
Број: II-04-111-4/2016                                                                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Панчево, 05. 07. 2016. године                                                                      Зденка Јокић

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ПАНЧЕВО
Број:II-04-111-4/2016-2
Панчево, 05. јул 2016. године

Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, на седници одржаној дана 05. јула 2016. године, разматрајући Предлог Пословника о раду Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, једногласно је донела

ЗАКЉУЧАК

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево доноси Пословник о раду Комисије, у предложеном тексту.

Овај Закључак са Пословником о раду Комисије објавити на званичној интернет презентацији града Панчева.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Зденка Јокић