Na osnovu člana 36. stav 3. i 4. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“ broj 15/16), člana 98. stav 1. Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/15-prečišćen tekst i 12/16) i Odluke o sprovođenju javnih konkursa za imenovanje direktora javnog i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo broj II-04-06-3/2017-8 od 17. novembra 2017. godine,

Skupština grada Pančeva
objavljuje

JAVNI KONKURS
za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća
“Kombrest” Banatski Brestovac

Podaci o Javnom komunalnom preduzeću: Javno komunalno preduzeće “Kombrest” Banatski Brestovac, ulica Maršala Tita broj 4a.

Radno mesto:Direktor Javnog komunalnog preduzeća “Kombrest” Banatski Brestovac, na period od četiri godine. Direktor Preduzeća zasniva radni odnos na određeno vreme.

Uslovi za imenovanje direktora:
1) da je punoletno i poslovno sposobno lice i državljanin Republike Srbije;
2) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;
3) da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 2;
4) da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;
5) da poznaje oblast korporativnog upravljanja;
6) da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;
7) da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
8) da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
9) da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:
(1) obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
(2) obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
(3) obavezno lečenje narkomana;
(4) obavezno lečenje alkoholičara;
(5) zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine: ocenjuju se u izbornom postupku uvidom u dokaze koji su priloženi uz prijavu kandidata i usmenim razgovorom sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom, u skladu sa Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća („Službeni glasnik RS“ broj 65/16).
Prijave na javni konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Prijave na javni konkurs sa neophodnom dokumentacijom i dokazima, podnose se Komisiji za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno-komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo, preporučenom pošiljkom, putem pošte ili lično preko Gradskog uslužnog centra grada Pančeva, u zatvorenoj koverti, na adresi Trg Kralja Petra I broj 2-4, 26000 Pančevo sa naznakom: Prijava na javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća “Kombrest” Banatski Brestovac – NE OTVARAJ

Dokazi koji se prilažu uz prijavu:
izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
uverenje o poslovnoj sposobnosti (original ili overena fotokopija)
uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija)
dokaz o stručnoj spremi (original ili overena fotokopija diplome)
dokaz o radnom iskustvu na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje (original ili overena fotokopija uverenja /potvrde poslodavca)
dokaz o radnom iskustvu na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća, organizovanju rada i vođenju poslova (original ili overena fotokopija uverenja / potvrde poslodavca)
izjava data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da nije član organa političke stranke, odnosno akt nadležnog organa političke stranke da je licu određeno mirovanje funkcije u organu političke stranke
uverenje nadležnog organa (nadležne policijske uprave) da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
dokaz da mu nije izrečena mera bezbednosti (izdat od strane nadležnog organa) u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:
(1) obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
(2) obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
(3) obavezno lečenje narkomana;
(4) obavezno lečenje alkoholičara;
(5) zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Neblagovremene, nepotpune i nerazumljive prijave neće biti predmet razmatranja.

Lice zaduženo za davanje informacija o sprovođenju javnog konkursa je Ivana Marković, sekretar Komisije, tel.013/308-730, svakog radnog dana od 11 do 15 časova.