Седница ће се одржати 12.фебруара 2016. године са почетком у 10 часова у Великој сали зграде града Панчева.

На основу члана 62. став 5. Пословника Скупштине града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 1/15-пречишћен текст), сазивам 44 . седницу Скупштине града Панчева.

Д Н Е В Н И  Р Е Д

– Верификација Записника са 43. седнице Скупштине града Панчева, одржане 28.12.2015. године.

1. Програм рада Скупштине града Панчева за 2016. годину
2. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину.
3. Предлог одлуке о ангажoвању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Панчева за 2015. годину.
4. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града Панчева.
5. Предлог одлуке о изменама Одлуке о заштитнику грађана града Панчева.
6. Предлог одлуке о заштити Споменика природе «Стабло црвенолисне букве у Омољици».
7. Програм рада и финансијски план Туристичке организације Панчева за 2016. годину.

ИНФОРМАТИВНО:

– Aнекс Трилатералног уговора о коришћењу средстава KfW-a намењених реализацији “Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији I – Фаза 2” и AMENDMENT to the Separate Implementation Agreement to the Loan and Financing Agreement.

Молимо Вас да седници Скупштине града Панчева обавезно присуствујете а да у случају спречености свој изостанак оправдате писменим документом – путним налогом, за службени пут или потврдом лекара за боловање, предајом у собe 103/I и 109/I Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа, најкасније до 2. у месецу за претходни месец.

Материјал за седницу можете преузети овде

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-1
Панчево, 05. фебруар 2016. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирјана Јоцић                          Тигран Киш