Седница ће се одржати 28.децембра 2015. године са почетком у 10 часова у Великој сали зграде града Панчева.

На основу члана 62. став 5. Пословника Скупштине града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 1/15-пречишћен текст), сазивам 43. седницу Скупштине града Панчева.

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

– Верификација Записника са 42. седнице Скупштине града Панчева, одржане 30.11.2015. године.

1. Предлог одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину
2. Предлог одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
3. Предлог одлуке о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине
4. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским административним таксама
5. Предлог одлуке о измени Одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража
6. Предлог одлуке о трошковима техничког прегледа изведених радова на периодичном одржавању јавног пута
7. Предлог одлуке о изменама Одлуке о остваривању права на повлашћен превоз одређених категорија грађана са територије града Панчева
8. Предлог одлуке о социјалној заштити грађана града Панчева
9. Предлог одлуке о изменама Одлуке о заштити Парка природе „Поњавица“
10. Предлог одлуке о постављању спомен чесме погинулим борцима града Панчева у оружаним сукобима 1991-1999. године у Панчеву, на зеленој површини испред зграде МУП РС Полицијске управе у Панчеву, на углу улица Милоша Требињца и Милоша Обреновића.
11. Предлог програма развоја спорта у граду Панчеву за период од 2015-2018. године
12. Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2015. годину.
13. Предлог закључка у вези са евидентирањем изграђених прикључака индивидуалне комуналне потрошње
14. Предлог решења о утврђивању цене услуга „Службеног листа града Панчева“ за 2016. годину

Молимо Вас да седници Скупштине града Панчева обавезно присуствујете а да у случају спречености свој изостанак оправдате писменим документом – путним налогом, за службени пут или потврдом лекара за боловање, предајом у собe 103/I и 109/I Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа, најкасније до 2. у месецу за претходни месец.

Материјал за седницу можете преузети овде

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-18
Панчево, 21. децембар 2015. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирјана Јоцић                         Тигран Киш