Седница ће се одржати 21. октобра 2015. године(среда) са почетком у 10 часова у Великој сали зграде града Панчева.

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 1/15-пречишћен текст), сазивам XLI седницу Скупштине града Панчева.

За седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

– Верификација Записника са XXXVIII седнице Скупштине града Панчева, одржане 31.08.2015. године.

– Верификација Записника са XXXIX седнице Скупштине града Панчева, одржане 14.09.2015. године.

1. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015. годину.

2. Предлог измене Плана за постављање покретних објеката и уређаја и банкомата на површинама јавне намене

3. Предлог одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража .

4. Предлог одлуке о преносу права коришћења, без накнаде, на непокретности «Градски стадион» у Панчеву.

5. Предлог одлуке о начинуутврђивањатрошковне (непрофитне) закупнине за станове намењене социјалном становању .

6. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлукео постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене.

7. Измена Програма пословања ЈКП «Хигијена»Панчево за 2015. годину (четврта измена).

8. ИИ Измена и допуна Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Водовод и канализација» Панчево за 2015. год ину.

9. Измена Програма рада и финансијског плана за 2015. годину Туристичке организације Панчево.

10. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа за превоз путника «Аутотранспорт – Панчево» Панчево за 2014. годину са Финансијским извештајем за 2014. годину .

11. Извештај о реализацији програма пословања предузећа ЈРП «РТВ ПАНЧЕВО» за 2014. годину са финансијским извештајем за 2014. годину .

12. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа «БНС» Банатско Ново Село за 2014. годину са Финансијским извештајем за 2014. годину .

13. Финансијски извештај и Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Вод-Ком» Јабука за 2014. годину .

14. Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузаћа „Долови“ Долово

15. Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката «Младост»Панчево, број: 1340/3 од 21.09.2015. године, о доношењу Финансијског плана Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката «Младост»Панчево, за период од 01.01. – 31.12.2016. године, за расходе за које је неопходно спровести поступке јавних набавки до краја 2015. године .

16. Предлогзакључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Зеленило» Панчево о покрићу губитка по годишњем рачуну за 2014. годину, број:92-2448/38 од 11.06.2015. године .

17. Предлогзакључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Хигијена» Панчево, број: 5180/53-3 од 26.06.2015. године .

18. Предлогзакључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Младост» Панчево, број:915/3 од 15.06.2015. године .

19. Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за превоз путника «Аутотранспорт – Панчево» Панчево број: 1/2015-32-29 од 29.06.2015. године .

20. Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Старчевац» Старчево, број: 40/2015 од 09.06.2015. године.

21. Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Комбрест» Банатски Брестовац о расподели добити по годишњем рачуну за 2014. годину, број: 85/15 од 24.06.2015. године .

22. Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Глогоњ» Глогоњ о расподели добити број: 02-35/2015 од 20.08.2015. године .

23. Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «БНС» Банатско Ново Село о расподели добити по финансијском извештају за 2014. годину од 26.06.2015. године .

24. Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Вод-Ком» Јабука број: 321 од 16.09.2015. године .

25 .Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Долови» Долово о расподели добити по финансијском извештају за 2014. годину, од 14.09.2015. године .

26 Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Омољица» Омољица број: 12/2015 од 26.06.2015. године.

Mатеријал за седницу можете преузети овде

Молимо Вас да седници Скупштине града Панчева обавезно присуствујете а да у случају спречености свој изостанак оправдате писменим документом – путним налогом, за службени пут или потврдом лекара за боловање,предајом у собе 103/и 109/ Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа,најкасније до 2. у месецу за претходни месец.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ: II- 04-06-16/2015-16

Панчево, 14. октобар 2015. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мирјана Јоцић                            Тигран Киш