Sednica će se održati 15. oktobra 2015. godine (četvrtak) sa početkom u 10 časova u Velikoj sali zgrade grada Pančeva.

Na osnovu člana 62. stav 5. Poslovnika Skupštine grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ br. 1/15-prečišćen tekst), sazivam XL sednicu Skupštine grada Pančeva.

Za sednicu predlažem sledeći

D N E V N I  R E D

1. Predlog odluke o izmeni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom kupaca na području grada Pančeva.

2. Predlog odluke o utvrđivanju cena toplotne energije za krajnje kupce

Molimo Vas da sednici Skupštine grada Pančeva obavezno prisustvujete a da u slučaju sprečenosti svoj izostanak opravdate pismenim dokumentom – putnim nalogom, za službeni put ili potvrdom lekara za bolovanje,predajom u sobe 103/i 109/ Sekretarijata za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća,najkasnije do 2. u mesecu za prethodni mesec.

Materijal za skupštinu možete preuzeti ovde

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

GRAD PANČEVO

SKUPŠTINA GRADA

BROJ: II- 04-06-16/2015-15

Pančevo, 14. oktobar 2015. godine

SEKRETAR SKUPŠTINE     PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Mirjana Jocić                           Tigran Kiš