Седница ће се одржати 15. октобра 2015. године (четвртак) са почетком у 10 часова у Великој сали зграде града Панчева.

На основу члана 62. став 5. Пословника Скупштине града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 1/15-пречишћен текст), сазивам XL седницу Скупштине града Панчева.

За седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Предлог одлуке о измени Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева.

2. Предлог одлуке о утврђивању цена топлотне енергије за крајње купце

Молимо Вас да седници Скупштине града Панчева обавезно присуствујете а да у случају спречености свој изостанак оправдате писменим документом – путним налогом, за службени пут или потврдом лекара за боловање,предајом у собе 103/и 109/ Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа,најкасније до 2. у месецу за претходни месец.

Maтеријал за скупштину можете преузети овде

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ: II- 04-06-16/2015-15

Панчево, 14. октобар 2015. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирјана Јоцић                           Тигран Киш