Седница ће се одржати 07. августа 2015. године (петак) са почетком у 10 часова у Великој сали зграде града Панчева.

На основу члана 62. став 5. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» бр.1/15 – пречишћен текст) сазивам XXXVII седницу Скупштине града Панчева.

За седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Предлог решења о измени Решења о избору заменика председника Скупштине града Панчева.

2. Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Апотеке „Панчево“ Панчево.

Материјал за седницу можете преузети овде

Молимо Вас да седници Скупштине града Панчева обавезно присуствујете а да у случају спречености свој изостанак оправдате писменим документом – путним налогом, за службени пут или потврдом лекара за боловање,предајом у собе 103/и 109/ Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа,најкасније до 2. у месецу за претходни месец.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ:  II – 04-06-16/2015-12

Панчево, 06. август 2015. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марина Кендерешки              Филип Митровић, дипл.економиста