Седница ће се одржати 29. јуна 2015. године (понедељак) са почетком у 16 часова у Великој сали зграде града Панчева.

На основу члана 62. став 5. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» бр.1/15 – пречишћен текст) сазивам XXXV седницу Скупштине града Панчева.

За седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Предлог одлуке о измени Одлуке о моделу и методу приватизације Јавног радиодифузног предузећа „Радиотелевизија Панчево“ Панчево.

Молимо Вас да седници Скупштине града Панчева обавезно присуствујете а да у случају спречености свој изостанак оправдате писменим документом – путним налогом, за службени пут или потврдом лекара за боловање,предајом у собе 103/ и 109/ Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа,најкасније до 2. у месецу за претходни месец.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ: II – 04-06-16/2015-10

Панчево, 29. јун 2015. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марина Кендерешки                Филип Митровић, дипл.економиста