Седница ће се одржати 02. јула 2015. године са почетком у 10 часова у Великој сали зграде Градске управе града Панчева.

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 1/15-пречишћен текст), сазивам XXXIV седницу Скупштине града Панчева.

За седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

– Верификација Записника са XXXI седнице Скупштине града Панчева, одржане 12.06.2015. године.

– Верификација Записника са XXXII седнице Скупштине града Панчева, одржане 11.06.2015. године.

– Верификација Записника са XXXIII седнице Скупштине града Панчева, одржане 19.06.2015. године.

1. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015. годину .

2. Предлог Плана за постављање покретних објеката и уређаја и банкомата на површинама јавне намене.

3. Прва и змена Програма пословања Јавног комуналног предузећа «ВОД-КОМ» Јабука за 2015. годину .

4. Друга измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Качарево» Качарево за 2015. годину.

5. Друга измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Омољица» Омољица за 2015. годину.

6. Предлог закључка о приступању изради Стратегије развоја културе у граду Панчеву 2016-2020.

7. Предлог одлуке о поверавању спровођења Програма заштите земљишта од утицаја еолске ерозије подизањем пољозаштитних појасева на територији града Панчева за 2015. годину .

8. Предлог о длуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчев о .

9. Предлог Правилника о условима за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене.

10. Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „ВОД- КОМ“ Јабука.

ИНФОРМАТИВНО:

– Извештај независног овлашћеног ревизора Градоначелнику града Панчева о извршеној екстерној ревизији консолидованих финансијских изевештаја града Панчева, са стањем на дан 31. децембра 2014. године .

Материјал за седницу можете преузети овде

Молимо Вас да седници Скупштине града Панчева обавезно присуствујете а да у случају спречености свој изостанак оправдате писменим документом – путним налогом, за службени пут или потврдом лекара за боловање , предајом у собе 103/  и 109/  Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа, најкасније до 2. у месецу за претходни месец.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ: II- 04-06-16/2015-9

Панчево, 25. јун 2015. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марина Кендерешки                Филип Митровић, дипл.економиста