Дана 08.06.2015. године, поднет је Захтев за заказивање седнице Скупштине града, који је потписало 33 а накнадно још 2 одборника Скупштине града Панчева, са предлогом дневног реда.

Одредбом члана 61. став 1. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» бр.1/15 – пречишћен текст) прописано је да је председник Скупштине дужан да седницу закаже на захтев Градоначелника, Градског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од петнаест дана од дана подношења захтева.

На основу наведеног сазивам седницу Скупштине града Панчева, која ће се одржати 11.06.2015. године. Уз позив достављам Вам Захтев са предложеним дневним редом, а материјал ће Вам бити накнадно достављен.

Материјал за седницу можете преузети овде

Молимо Вас да седници Скупштине града Панчева обавезно присуствујете а да у случају спречености свој изостанак оправдате писменим документом – путним налогом, за службени пут или потврдом лекара за боловање,предајом у собе 103/  и 109/  Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа,најкасније до 2. у месецу за претходни месец.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ:  II – 04-06-16/2015-7

Панчево, 10. јун 2015. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марина Кендерешки               Филип Митровић, дипл.економиста