Седница ће се одржати 12. јуна 2015 . године (петак) са почетком у 10 часова у Великој сали зграде Градске управе града Панчева.

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 1/15-пречишћен текст), сазивам XXXI седницу Скупштине града Панчева.

За седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

– Верификација Записника са XXIX седнице Скупштине града Панчева, одржане 09.04.2015. године.

– Верификација Записника са XXX седнице Скупштине града Панчева, одржане 08.05.2015. године.

1 . Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2014. годину.

2. Предлог одлуке о награди града Панчева „Полицајац месеца“.

3. Предлог одлуке о трошковима надлежног органа у вези урбанистичког планирања и спровођења поступка обједињене процедуре.

4. Предлог одлуке поводом захтева Покрајинске владе за пренос права јавне својине.

5. Предлог одлуке о сахрањивању и гробљима.

6. Предлог одлуке о изменама Одлуке о градским административним таксама.

7. Предлог одлуке о престанку важења Одлуке о трошковима техничког прегледа објекта.

8. Измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Грејање» Панчево за 2015. годину.

9. Програм рада, финансијски план и измене финансијског плана Културног центра Панчева за 2015. годину.

10. Програм рада, финансијски план и прва измена финансијског плана Дома омладине Панчево за 2015. годину.

11. План рада и финансијски план Завода за заштиту споменика културе у Панчеву за 2015. годину.

12. Програм рада, финансијски план и измена финансијског плана Народног музеја Панчево за 2015. годину.

13. Програм рада и финансијски план Градске библиотеке Панчево за 2015. годину.

14. Извештај о раду и Финансијски извештај Центра за социјални рад «Солидарност» Панчево за 201 4. годину.

15. План рада и Финансијски план Центра за социјални рад «Солидарност» Панчево за 2015. годину.

16. Извештај о радуи финансијски извештај Црвеног крстаПанчево за 2014.годину.

17. План рада и финансијски план Црвеног крстаПанчево за 2015. годину.

18. Извештај о раду и финансијски извештај Дома културе «3. октобар»Банатско Ново Село за 2014.годину.

19. Извештај о раду и финансијски извештај Дома културе «Кочо Рацин»Јабуказа 2014.годину.

20. Извештај о раду и финансијски извештај Дома културе «Братство-Јединство»Качаревоза 2014.годину.

21. Извештај о раду и финансијски извештај Дома културе «Младост»Глогоњ за 2014.годину.

22. Извештај о раду и финансијски извештај Дома културе «25. мај»Доловоза 2014.годину.

23. Извештај о раду и финансијски извештај Дома културе «29. новембар»Старчево за 2014.годину.

24. Извештај о раду и финансијски извештај Дома културе «Вук Караџић»Омољица за 2014.годину.

25. Извештај о раду и финансијски извештај Дома културе «4. октобар»Банатски Брестовац за 2014.годину.

26. Програм рада и финансијски план Дома културе «3. октобар» Банатско Ново Село за 2015. годину.

27. Програм рада, финансијски план и измена финансијског плана Дома културе «Кочо Рацин» Јабука за 2015. годину.

28. План рада и финансијски план Дома културе «Братство – Јединство» Качарево за 2015. годину.

29. Програм рада, финансијски план и измена финансијског плана Дома културе «Младост» Глогоњ за 2015. годину.

30. Програм рада, финансијски план и измена финансијског плана Дома културе «25. мај» Долово за 2015. годину.

31. Програм рада, финансијски план и измена финансијског плана Дома културе «29. новембар» Старчево за 2015. годину.

32. Програм рада и финансијски план Дома културе «Вук Караџић» Омољица за 2015. годину.

33. Програм рада, финансијски план и анекс финансијског плана Дома културе «4. октобар» Банатски Брестовац за 2015. годину.

34. Годишњи извештај о раду Градског правобранилаштва града Панчева за 2014. годину.

35. И звештај о раду Савета за здравље града Панчева за 2014. годину.

36. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорногодбора Јавног комуналног предузећа „Старчевац“Старчево о утврђивању цена за отпадну воду, број 34/15 од 18.02.2015. године.

37. Предлог решења о давању сагласности на део Статута Предшколске установе „Дечја радост“ Панчево који се односи на главу XИИ „УПИС ДЕЦЕ У УСТАНОВУ“.

38. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за превоз путника «Аутотранспорт – Панчево»Панчево број 1/2015-29-15 од 23.04.2015. године.

39. Предлог решења о давању сагласности на употребу имена «Панчево».

ИНФОРМАТИВНО:

– Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-март 2015.године.

– Предлог пројекције буџета града Панчева у периоду отплате кредита 201 5- 2021. година.

– Информација о извршеној пролећној сетви на територији града Панчева у 2015. години.

Материјал за седницу можете преузети овде

Молимо Вас да седници Скупштине града Панчева обавезно присуствујете а да у случају спречености свој изостанак оправдате писменим документом – путним налогом, за службени пут или потврдом лекара за боловање,предајом у собе 103/и 109/ Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа,најкасније до 2. у месецу за претходни месец.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ: II- 04-06-16/2015-6

Панчево, 05. јун 2015. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марина Кендерешки                       Филип Митровић, дипл. економиста