Dana 23.04.2015. godine, podneta je Inicijativa za zakazivanje sednice Skupštine grada, koju je potpisalo 28 odbornika Skupštine grada Pančeva, a povodom i u vezi aktuelnih (komunalnih) dešavanja u Gradu.

Odredbom člana 61. stav 1. Poslovnika Skupštine grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» br.1/15 – prečišćen tekst) propisano je da je predsednik Skupštine dužan da sednicu zakaže na zahtev Gradonačelnika, Gradskog veća ili jedne trećine odbornika, u roku od sedam dana od dana podnošenja zahteva, tako da dan održavanja sednice bude najkasnije u roku od petnaest dana od dana podnošenja zahteva.

Na osnovu navedenog sazivam sednicu Skupštine grada Pančeva, koja će se održati 08.05.2015. godine. Uz poziv Vam dostavljam Inicijativu, a materijal će Vam biti naknadno dostavljen.

Materijal za sednicu možete preuzeti ovde

Molimo Vas da sednici Skupštine grada Pančeva obavezno prisustvujete a da u slučaju sprečenosti svoj izostanak opravdate pismenim dokumentom – putnim nalogom, za službeni put ili potvrdom lekara za bolovanje,predajom u sobe 103/ I i 109/ I Sekretarijata za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća,najkasnije do 2. u mesecu za prethodni mesec.

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

GRAD PANČEVO

SKUPŠTINA GRADA

BROJ:  II – 04-06-16/2015-5

Pančevo, 29. april 2015. godine

SEKRETAR SKUPŠTINE        PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Marina Kendereški                  Filip Mitrović, dipl.ekonomista