Дана 23.04.2015. године, поднета је Иницијатива за заказивање седнице Скупштине града, коју је потписало 28 одборника Скупштине града Панчева, а поводом и у вези актуелних (комуналних) дешавања у Граду.

Одредбом члана 61. став 1. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» бр.1/15 – пречишћен текст) прописано је да је председник Скупштине дужан да седницу закаже на захтев Градоначелника, Градског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од петнаест дана од дана подношења захтева.

На основу наведеног сазивам седницу Скупштине града Панчева, која ће се одржати 08.05.2015. године. Уз позив Вам достављам Иницијативу, а материјал ће Вам бити накнадно достављен.

Материјал за седницу можете преузети овде

Молимо Вас да седници Скупштине града Панчева обавезно присуствујете а да у случају спречености свој изостанак оправдате писменим документом – путним налогом, за службени пут или потврдом лекара за боловање,предајом у собе 103/ I и 109/ I Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа,најкасније до 2. у месецу за претходни месец.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ:  II – 04-06-16/2015-5

Панчево, 29. април 2015. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марина Кендерешки                  Филип Митровић, дипл.економиста