Седница ће се одржати 09. априла 2015. године (четвртак) са почетком у 10 часова у Великој сали зграде Градске управе града Панчева.

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Панчева („Службени лист града Панчева“ 1/15-пречишћен текст), сазивам XХIX седницу Скупштине града Панчева.

За седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

– Верификација Записника са XXVIII седнице Скупштине града Панчева, одржане 11.03.2015. године.

1. Предлог одлуке о измени Одлуке о моделу и методу приватизације Јавног радиодифузног предузећа «Радиотелевизија Панчево»Панчево.

2. Предлог одлуке о финансирању набавке медицинске и друге опреме за потребеОпште болнице Панчево, неопходне за лечење грађана са територије града Панчева.

3. Предлог одлукео одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији града Панчева.

4. Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Вод-Ком“ Јабука.

5. Предлог одлуке о изменама Одлуке о аутобуским и такси стајалиштима на територији града Панчева.

6. Извештај о раду Комуналне полиције Градске управе града Панчева за 2014. годину .

7. Предлог Годишњег плана рада Комуналне полиције Градске управе града Панчева за 2015. годину.

8. Извештај о раду и финансијски извештај за 2014. годину Културног центра Панчева.

9. Извештај о раду и извештај о финансијском пословању Дома омладине Панчево за 2014. годину.

10. Извештај о раду и финансијски извештај Народног музеја Панчево за 201 4 . годину .

11. Извештај о раду и финансијски извештај за 201 4. годину Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.

12. Извештај о реализованом плану рада и финансијски извештај Регионалног центра за таленте «Михајло Пупин» Панчево за календарску 2014.годину.

13. План радаи финансијски план Регионалног центра заталенте «Михајло Пупин» Панчево за календарску 2015. годину.

14. Извештај о раду и финансијски извештај о резултату пословања Историјског архивау Панчеву за 2014. годину.

15. Програм рада и финансијски план Историјског архивау Панчеву за 2015. годину.

16. Извештај о раду и финансијски извештај Дома културе «Жарко Зрењанин» Иваново за 2014. годину.

17. Програм рада и финансијски план Дома културе «Жарко Зрењанин» Иваново за 2015. годину.

Материјал за седницу можете преузети овде

Молимо Вас да седници Скупштине града Панчева обавезно присуствујете а да у случају спречености свој изостанак оправдате писменим документом-путним налогом, за службени пут или потврдом лекара за боловање, предајом у собе 103 и 109 Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа, најкасније до 2. у месецу за претходни месец.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:  II -04-06-16/2015-4
Панчево, 02. април 2015. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Марина Кендерешки                      Филип Митровић, дипл.економиста