Седница ће се одржати 09. фебруара 2015. године (понедељак) са почетком у 10 часова у Великој сали зграде Градске управе града Панчева.

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Панчева („Службени лист града Панчева“ 1/15-пречишћен текст), сазивам XХVI седницу Скупштине града Панчева.

За седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

– Верификација Записника са XXV седнице Скупштине града Панчева, одржане 29.12.2014. године.

1. Програм рада Скупштине града Панчева за 2015. годину.

2. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта.

3. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о додели стипендија изузетно надареним студентима са територије града Панчева.

4. Предлог одлуке о утврђивању назива улице на подручју Месне заједнице «Младост».

5. Предлогрешења о давању сагласности на Одлуку Надзорногодбора Јавног комуналног предузећа «Зеленило»Панчево, број 92-2448/26 од 12.12.2014. године, о допуни Ценовника услуга одржавања јавних зелених површина број 92-1560/13/1 од 06.02.2013. године.

6. Предлог решења о измени Решења о образовању Радне групе за преговоре у поступку закључења Посебног колективног уговора за јавна предузећа града Панчева и Колективног уговора код послодавца за јавна предузећа града Панчева.

7. Предлог Решења о измени решења о образовању Комисије за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта града Панчева.

Молимо Вас да седници Скупштине града Панчева обавезно присуствујете а да у случају спречености свој изостанак оправдате писменим документом – путним налогом, за службени пут или потврдом лекара за боловање,предајом у собе 103/ I и 109/ I Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа,најкасније до 2. у месецу за претходни месец.

Материјал за седницу можете преузети овде

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ:  II – 04-06-16/2015-1

Панчево, 02. фебруар 2015. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марина Кендерешки Филип Митровић, дипл.економиста