Sednica će se održati 14. novembra 2014. godine (petak) sa početkom u 10 časova u Velikoj sali zgrade Gradske uprave grada Pančeva.

Na osnovu člana 62. Poslovnika Skupštine grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ 11/08 i 21/13), sazivam XHIII sednicu Skupštine grada Pančeva.

Za sednicu predlažem sledeći

D N E V N I R E D

– Verifikacija Zapisnika sa XXII sednice Skupštine grada Pančeva, održane 24.10.2014. godine.

1. Predlog odluke oizmenama Statuta grada Pančeva.

2. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2014. godinu.

3. Predlog odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva.

4. Predlog odluke o poveravanju JKP «Mladost»Pančevo, funkcije upravljanja nepokretnošću u državnoj svojini RS, sa pravom korišćenja grada Pančeva, objekat u ul. Masarikova br. 1 u Pančevu.

5. Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika «Autotransport-Pančevo»Pančevo – Izmena Iza 2014. godinu.

6. Izmene programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća «Grejanje»Pančevo za 2014. godinu.

7. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javnog radiodifuznog preduzeća «Radiotelevizija Pančevo» Pančevo.

8. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javno komunalnog preduzeća «Omoljica» Omoljica.

9. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javno komunalnog preduzeća «VOD-KOM» Jabuka.

10. Predlog rešenja o davanju saglasnosti naOdluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika «Autotransport-Pančevo»Pančevo o izmeni cena za usluge Autobuske stanice Pančevo, broj 1/2014-17-177 od 26.09.2014. godine.

11. Predlog rešenja o davanju saglasnosti naOdluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća «BNS»Banatsko Novo Selo, broj 196-3/14 od 01.10.2014. godine, o izmeni odluke o promeni cenovnika sa korekcijom cena komunalnih usluga, broj 74/14 od 12.05.2014. godine.

12. Predlog rešenja o obrazovanju Radne grupe za pregovore u postupku zaključenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzećagrada Pančeva i Kolektivnog ugovora kod poslodavcaza javna preduzećagrada Pančeva.

INFORMATIVNO:

– Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u gradu Pančevu za školsku 2014-2015. godinu.

Materijal za sednicu možete preuteti ovde

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

GRAD PANČEVO

SKUPŠTINA GRADA

BROJ: II- 04-06-17/2014- 8
Pančevo, 07. novembar 2014. godine

SEKRETAR SKUPŠTINE PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Marina Kendereški Filip Mitrović, dipl.ekonomista