Седница ће се одржати 14. новембра 2014. године (петак) са почетком у 10 часова у Великој сали зграде Градске управе града Панчева.

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Панчева („Службени лист града Панчева“ 11/08 и 21/13), сазивам XХIII седницу Скупштине града Панчева.

За седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

– Верификација Записника са XXII седнице Скупштине града Панчева, одржане 24.10.2014. године.

1. Предлог одлуке оизменама Статута града Панчева.

2. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2014. годину.

3. Предлог одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева.

4. Предлог одлуке о поверавању ЈКП «Младост»Панчево, функције управљања непокретношћу у државној својини РС, са правом коришћења града Панчева, објекат у ул. Масарикова бр. 1 у Панчеву.

5. Програм пословања Јавног комуналног предузећа за превоз путника «Аутотранспорт-Панчево»Панчево – Измена Иза 2014. годину.

6. Измене програма пословања Јавног комуналног предузећа «Грејање»Панчево за 2014. годину.

7. Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног радиодифузног предузећа «Радиотелевизија Панчево» Панчево.

8. Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавно комуналног предузећа «Омољица» Омољица.

9. Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавно комуналног предузећа «ВОД-КОМ» Јабука.

10. Предлог решења о давању сагласности наОдлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за превоз путника «Аутотранспорт-Панчево»Панчево о измени цена за услуге Аутобуске станице Панчево, број 1/2014-17-177 од 26.09.2014. године.

11. Предлог решења о давању сагласности наОдлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «БНС»Банатско Ново Село, број 196-3/14 од 01.10.2014. године, о измени одлуке о промени ценовника са корекцијом цена комуналних услуга, број 74/14 од 12.05.2014. године.

12. Предлог решења о образовању Радне групе за преговоре у поступку закључења Посебног колективног уговора за јавна предузећаграда Панчева и Колективног уговора код послодавцаза јавна предузећаграда Панчева.

ИНФОРМАТИВНО:

– Информација о упису ученика у основне и средње школе у граду Панчеву за школску 2014-2015. годину.

Материјал за седницу можете преутети овде

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ: II- 04-06-17/2014- 8
Панчево, 07. новембар 2014. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марина Кендерешки Филип Митровић, дипл.економиста