Sednica će se održati 24. oktobra 2014. godine (petak) sa početkom u 10 časova u Velikoj sali zgrade Gradske uprave grada Pančeva.

Na osnovu člana 62. Poslovnika Skupštine grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ 11/08 i 21/13), sazivam XXII sednicu Skupštine grada Pančeva.

Za sednicu predlažem sledeći

D N E V N I R E D

– Verifikacija Zapisnika sa XXI sednice Skupštine grada Pančeva, održane 14.08.2014. godine.

1. Predlog odluke o izmenamai dopunama Planageneralne regulacije naseljenogmestaStarčevo.

2. Predlog odluke o izmenama Plana detaljne regulacije „Gradski stadion“ u Pančevu (zona 2.15).

3. Predlog zaključka o usvajanju «Strategijerazvoja grada Pančeva 2014-2020».

4. Predlog Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica i povratnika u gradu Pančevu 2014-2018. godine.

5. Predlog odluke o dodeli zvanja počasni građanin grada Pančeva.

6. Predlog odluke o dodeli zvanja zaslužni građanin grada Pančeva.

7. Predlog odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom kupaca na području grada Pančeva.

8. Predlog Tarifnog sistema za obračun isporučene količine toplotne energije kupcima na području grada Pančeva.

9. Predlog odluke o pokretanju postupka za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini putem raspisivanja javnog oglasa .

10. Predlog odluke o poveravanju Centru za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo, funkcije upravljanja, bez prava raspolaganja, nepokretnošću u javnoj svojini grada Pančeva, zgrade za socijalnu zaštitu – SIGURNA KUĆA u Pančevu.

11. Predlog odluke o poveravanju Centru za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo, funkcije upravljanja, bez prava raspolaganja, nepokretnošću u javnoj svojini grada Pančeva, stambene zgrade za kolektivno stanovanje – objekat stanovanja u zaštićenim uslovima.

12. Predlog odluke o raspolaganju stanovima grada Pančeva.

13. Predlogodluke o izmenama i dopunama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama.

14. Predlog odluke o izmenama Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

15. Predlog odluke o izmenama Odluke o kriterijumima za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica, njihovoj kategorizaciji i određivanju pravaca opštinskih puteva u naseljima na teritoriji grada Pančeva.

16. Predlog odluke o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Pančeva.

17. Izmene Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća «Grejanje» Pančevo za 2014. godinu.

18. Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Crvenog krsta Pančevo za 2013. godinu.

19 . Plan rada i finansijski plan Crvenog krsta Pančevo za 2014. godinu.

20. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo, broj: 01-3345-2/2014 od 05.09.2014. godine, o donošenju Finansijskog plana Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo, za period 01.01.-31.05.2015. godine, za rashode za koje je neophodno sprovesti postupke javnih nabavki do kraja 2014. godine.

21. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata «Mladost» Pančevo, broj 1200/5 od 29.09.2014. godine, o donošenju Finansijskog plana Javnog komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata «Mladost» Pančevo, za period od 01.01. – 31.05.2015. godine, za rashode za koje je neophodno sprovesti postupke javnih nabavki do kraja 2014. godine.

22. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornogodbora Javnog komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata «Mladost»Pančevo broj 1139/3 od 10.09.2014. godine, o izmeni Cenovnika usluga broj 1335/2 od 05.11.2013. godine.

INFORMATIVNO:

– Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Pančeva za period januar – septembar 2014. godine.

Materijal možete preuzeti ovde

NAPOMENA:

Uvid u kompletan materijal za tačku 2, predloženog dnevnog reda može se izvršiti u Sekretarijatu za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća, u kancelariji 103/I, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva.

Molimo Vas da sednici Skupštine grada Pančeva obavezno prisustvujete a da u slučaju sprečenosti svoj izostanak opravdate pismenim dokumentom-putnim nalogom, za službeni put ili potvrdom lekara za bolovanje,predajom u sobe 103/Ii 109/ISekretarijata za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća,najkasnije do 2. u mesecu za prethodni mesec.

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

GRAD PANČEVO

SKUPŠTINA GRADA

BROJ: II- 04-06-17/2014- 7
Pančevo, 17. oktobar 2014. godine

SEKRETAR SKUPŠTINE PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Marina Kendereški Filip Mitrović, dipl.ekonomista