Gradonačelnik grada Pančeva, dana 01.09.2017. godine, razmatrao je Predlog zaključka o prihvatanju Zaključka II Saveta za zapošljavanje grada Pančeva, u vezi sa realizacijom mere aktivne politike zapošljavanja „Stručna praksa“ za 2017. godinu, pa je na osnovu članova 44. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07, 83/14 – dr. Zakon i 101/16-dr.zakon) i članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/15 – prečišćen tekst i 12/16) doneo

Z A K LJ U Č A K

Gradonačelnik grada Pančeva prihvata ZaključakII Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj II-06-06-21/2017-4od 31.08.2017.godine u vezi sa realizacijom mere aktivne politike zapošljavanja „Stručna praksa“ za 2017.godinu, koji je sastavni deo ovog zaključka.

Lista poslodavaca Stručna praksa 2017

Lista kandidata stručna praksa 2017