Градоначелник града Панчева, дана 01.09.2017. године, разматрао је Предлог закључка о прихватању Закључка III Савета за запошљавање града Панчева, у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања „Јавни радови за категорију теже запошљивих лица “ за 2017. годину , па је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16-др.закон) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 – пречишћен текст и 12/16) донео

З А К Љ У Ч А К

Градоначелник града Панчева прихвата Закључак III Савета за запошљавање града Панчева број II-06-06-21/2017-4 од 31.08.2017.године у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања „Јавни радови за категорију теже запошљивих лица “ за 2017.годину, који је саставни део овог закључка.

Листа послодаваца Јавни радови за категорију теже заопшљивих лица