Gradonačelnik grada Pančeva, je dana 27.06.2018. godine, razmatrao Predlog zaključka o prihvatanju Zaključka I  Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj II-06-06-19/2018-5 od 22.06.2018. godine, pa je na osnovu članova 44. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS” broj 129/07, 83/14 – dr. Zakon,101/16-dr.zakon i 47/18) i članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva” broj 25/15 – prečišćen tekst i 12/16) doneo

Z A K LJ U Č A K

Gradonačelnik grada Pančeva prihvata Zaključak  I Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj II-06-06-19/2018-5 od 22.06.2018. godine, a u vezi sa realizacijom mere aktivne politike zapošljavanja “Studentska letnja praksa” u 2018. godini, koji je sastavni deo ovog Zaključka.