Nacrt elaborata o opravdanosti otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta – katastarske parcele broj 9416/27 k.o. Pančevo, bez naknade, kompaniji
„ZF E-MOBILITY SRB D.O.O.“

NACRT NAVEDENOG elaborata izlaže se na javni uvid na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva www.pancevo.rs i u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, broj 2-4, u trajanju od 8 dana, počev od 4. aprila do 11. aprila 2018. godine. Uvid u Nacrt elaborata može se izvršiti u kancelariji 301 zgrade Gradske uprave u vremenu od 12 do 15 časova. Za pružanje informacija u vezi sa navedenim dokumentom obratiti se Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj Gradske uprave grada Pančeva, na broj telefona 013/308-868.
Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe na Nacrt elaborata za vreme trajanja javnog uvida, elektoronskim putem na e-mail olivera.subotic@pancevo.rs i biljana.miladinovic@pancevo.rs ili pisanim putem na adresu: Gradska uprava grada Pančeva, Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj, Trg kralja Petra I, broj 2-4, Pančevo, nposredno putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva.

Oglas za javni uvid
Nacrt elaborata o opravdanosti otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta – katastarske parcele broj 9416/27 k.o. Pančevo, bez naknade, kompaniji „ZF E-MOBILITY SRB D.O.O.“