Градоначелник града Панчева, је дана 10.09.2018. године, разматрао Предлог закључка о прихватању Закључка III Савета за запошљавање града Панчева број II-06-06-19/2018-9  од 24.10.2018. године, па је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др. Закон,101/16-др.закон и 47/18) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева (“Службени лист града Панчева” број 25/15 – пречишћен текст и 12/16) донео

З А К Љ У Ч А К

Градоначелник града Панчева прихвата Закључак III Савета за запошљавање града Панчева број II-06-06-19/2018-9 од 24.10.2018. године у вези са реализацијом Програма за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно – финансијско саветовање у пословању) у 2018. години, који је саставни део овог Закључка.