– Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику(„Сл. гласник РС“, бр. 63/2010)

Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

Правилник о медицинским индикацијама за разврставање војних инвалида у степен додатка за негу и помоћ („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак и разврставању теих оштећења у степене („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на путничко моторно возило и врсти моторног возила („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

Правилник о раду лекарских комисија у поступку за остваривање права по Закону о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

Правилник о начину остваривања и коришћења права на бесплатну и повлашћену вожњу („Службени лист СРЈ“ број 37/98)

Правилник о борачком додатку („Службени лист СРЈ“ број 37/98)