Na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“ broj 24/11), Zakona o udruženjima („Sl, glasnik RS“ broj 51/09), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“ broj 8/12, 94/13 i 93/15), Odluke o socijalnoj zaštiti građana grada Pančeva ( „Službeni list grada Pančeva“ broj 38/15 i 32/16), Programa unapređenja socijalne zaštite grada Pančeva za 2017. godinu koji je utvrdilo Gradsko veće grada Pančeva, broj II-05-06-15/2017-11 od 23.03.2017. godine,Izmene Programa unapređenja socijalne zaštite grada Pančeva za 2017. godinu koju je utvrdilo Gradsko veće grada Pančeva, broj II-05-06-15/2017-21 od 28.04.2017. godine, članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 25/15-prečišćen tekst i 12/16), Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

KONKURS

ZA FINANSIRANJE – SUFINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA U OBLASTI UNAPREĐENJA SOCIJALNE POLITIKE U GRADU PANČEVU U 2017. GODINI

    1. PREDMET KONKURSA

Implementacija mera i aktivnosti planiranih Strategijom razvoja socijalne zaštite grada Pančeva 2014-2018 i Programom unapređenja socijalne zaštite grada Pančeva za 2017. godinu, putem četiri komponente:

Komponenta 1 – Projektirazvojnih usluga ustanova socijalne zaštite

Komponenta 2 – Projekti podrške organizacija civilnog društva određenim ciljnim grupama

Komponenta 3 –Programi udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima

Komponenta 4 – Program monitoringa i evaluacije lokalnih usluga socijalne zaštite

PRAVO UČEŠĆA IMAJU

– Ustanove iz oblasti javnih službi za komponentu 1 i 4

Organizacije civilnog društva za komponentu 2

Udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima za komponentu 3

SADRŽAJ PREDLOGA PROJEKATA

Predlozi projekata se podnose u štampanoj verziji i sadrže:

1. Popunjen Obrazac za podnošenje predloga projekta u oblasti socijalne politike za ustanove i organizacije civilnog društva u Pančevu za 2017. godinu u 5 primeraka

2. Overenu fotokopiju Rešenja o registraciji podnosioca predloga projekta -1 primerak

3. Kopiju Zahteva za registraciju godišnjeg završnog računa za 2016. godinu – 1 primerak

4. Fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – 1 primerak

5. Potpisan Sporazum o partnerstvu – za partnerske projekte -1 primerak

Rok za podnošenje završnog izveštajaza komponentu 1 i 2 je 15 dana od dana završetka projekta, odnosno najkasnije do 31.12. 2017. godine.

SADRŽAJ PREDLOGA PROGRAMA

1. Popunjen Obrazac za podnošenje predlogagodišnjih programa radaudruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjimau Pančevu za 2017. godinu u 5 primeraka ili

2. Popunjen Obrazac za podnošenje predloga programa monitoringa i evaluacije lokalnih usluga socijalne zaštite u 5 primeraka

3. Overenu fotokopiju Rešenja o registraciji podnosioca predloga programa -1 primerak

4. Kopiju Zahteva za registraciju godišnjeg završnog računa za 2016. godinu – 1 primerak

5. Fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – 1 primerak

Rok za podnošenje završnog izveštaja za komponentu 3 i 4 je 15.01.2018. godine.

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKTA U OBLASTI SOCIJALNE POLITIKE ZA USTANOVE I NEVLADINE ORGANIZACIJE U PANČEVU ZA 2017 GODINU

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA PROGRAME UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM I TEŠKIM HRONIČNIM OBOLJENJIMAZA 2017. GODINU

OBRAZACZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROGRAMA MONITORINGA I EVALUACIJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U GRADU PANČEVU ZA 2017. GODINU-KOMPONENTA BROJ 4

OPŠTI KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA

1. Projekat se odnosi na realizaciju mera i aktivnosti predviđenihStrategijom razvoja socijalne zaštite grada Pančeva 2014-2018 i Programom unapređenja socijalne zaštite grada Pančeva za 2017. godinu

2. Ciljevi projekta se odnose na identifikovane potrebeodređenih ciljnih grupa

3. Projekt sadrži merljive pokazatelje rezultata

4. Aktivnosti projekta realizuju kompetentne osobe čije uloge su jasno definisane

Prednost će imati projekti ustanova kojima se obezbeđuje podizanje kvaliteta i dostizanje viših standarda postojećih i projektno započetih usluga ustanova socijalne zaštite, kao i razvijanje savetodavno terapijskih i socijalno edukativnih usluga.

Prednost će imati projekti organizacija civilnog društva kojima se obezbeđuje direktna podrška određenim ciljnim grupama i to : deci sa smetnjama u razvoju radi pružanja podrške za zadovoljavanje ličnih potreba i uključivanja u redovne obrazovne i druge društvene aktivnosti i uspostavljanja većeg nivoa samostalnosti; osobama sa intelektualnim smetnjama za pružanje podrške u zadovoljavanju socijalnih potreba i odraslim i starijim teško pokretnim i hronično obolelim licima stanovnicima ruralnih naseljenih mesta radi stvaranja boljih uslovi za zadovoljavanja njihovih socijalnih potreba:

Jedna organizacija ili ustanova može učestvovati na ovom konkursu sa jednim predlogom projekta kao nosilac i najviše u jednom predlogu projekta kao partner.

OPŠTI KRITERIJUMI ZA IZBOR PROGRAMA

1. Program se odnosi na realizaciju mera i aktivnosti predviđenih Strategijom razvoja socijalne zaštite grada Pančeva 2014-2018i Programom unapređenja socijalne zaštite grada Pančeva za 2017. godinu

2. Broj članova udruženja kojima se obezbeđuje podrška ostvarivanjem godišnjeg programa

3. Vidljivost programa u lokalnoj zajednici

4. Broj planiranih volontera za realizaciju programa

5. Kompetentnost ustanove za pružanje stručne podrške pružaocima usluga, stepena ostvarenosti stručnih standarda i inovativnost u predlaganju mera za poboljšanje kvaliteta stručnog rada u okviru Programa monitoringa i evaluacije postojećih lokalnih usluga socijalne zaštite

KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJEPROGRAMA UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM I TEŠKIM HRONIČNIM OBOLJENJIMA

KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE PREDLOGA PROJEKATA U OBLASTI SOCIJALNE POLITIKE

FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKTA I PROGRAMA

Sredstva za realizaciju ovog konkursa obezbeđena su u budžetu grada Pančeva za 2017. godinu.

Maksimalan iznos za projekte ustanovaje do 200.000 dinara, aza projekte organizacija civilnog društva biće posebno određen na osnovu vrednovanja projektnih aktivnosti, broja obuhvaćenih korisnika, dostupnosti usluge i ekonomičnosti troškova, a u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu grada Pančeva za 2017. godinu.

Neće biti odobreni za finansiranje/sufinansiranje projekti i programi ustanova i organizacija koje u prethodnom periodu nisu uspešno realizovale odobrene projekte/programe, odnosno nisu ispoštovale ugovorne obaveze.

ROKOVI

Konkurs će biti otvoren 15 dana od dana objavljivanja, te se predlozi projekata i programa mogu dostaviti do 15.05.2017. godine.

Obrazac za podnošenje predloga projekata i programa u oblasti socijalne politike se može preuzeti u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja, II sprat, kancelarija 203 ili elektronski na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva: http//www.pancevo.rs/

Osobe za kontakt: Dragana Dačić, tel. 013/308-871 i Vladana Cvijanović, tel. 013/ 308-753

VREDNOVANJE I IZBOR

Prijave razmatra Komisija za vrednovanjeprojekata i programa u oblasti socijalne politike grada Pančeva, prema utvrđenim kriterijumima, na osnovu čijeg predlogaće Gradonačelnik grada Pančeva izvršiti izbor, odobriti su/finansiranje i utvrditi sredstva za njihovu realizaciju iz Budžeta grada Pančeva za 2017. godinu.

Predlagači čija aplikacija bude prihvaćena i odobrena za su/finansiranje, zaključuju ugovor sa Gradonačelnikom grada Pančeva, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Komisija će se sastajati najmanje jednom u 15 dana, a lista vrednovanja i rangiranja pristiglih programa i projekata koju Komisija utvrdi, objavljivaće se na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rsi na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Pančeva.Predlagači programa/projekata imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora na listu, u roku od 5 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačnu odluku o izboru projekata i programa koji će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Prijave, sa obaveznom naznakom za koji komponentu Konkursa se prijavljuje (1., 2., 3., ili 4.),predati u Uslužnom centru grada Pančeva u zatvorenoj koverti na adresu:

Grad Pančevo – Gradska uprava

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

II sprat, kancelarija 203

«ZA KONKURS-NE OTVARATI»

Trg Kralja Petra I 2-4

26101 PANČEVO

Na prednjoj strani koverte potrebno je navesti naziv i adresu podnosioca projekta.