На основу Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ број 24/11), Закона о удружењима („Сл, гласник РС“ број 51/09), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“ број 8/12, 94/13 и 93/15), Одлуке о социјалној заштити грађана града Панчева ( „Службени лист града Панчева“ број 38/15 и 32/16), Програма унапређења социјалне заштите града Панчева за 2017. годину који је утврдило Градско веће града Панчева, број II-05-06-15/2017-11 од 23.03.2017. године, Измене Програма унапређења социјалне заштите града Панчева за 2017. годину коју је утврдило Градско веће града Панчева, број II-05-06-15/2017-21 од 28.04.2017. године, чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст и 12/16), Градоначелник града Панчева расписује

КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ У 2017. ГОДИНИ

    1. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Имплементација мера и активности планираних Стратегијом развоја социјалне заштите града Панчева 2014-2018 и Програмом унапређења социјалне заштите града Панчева за 2017. годину, путем четири компоненте:

Компонента 1 – Пројекти развојних услуга установа социјалне заштите

Компонента 2 – Пројекти подршке организација цивилног друштва одређеним циљним групама

Компонента 3 – Програми удружења особа са инвалидитетом и тешким хроничним обољењима

Кoмпонента 4 – Програм мониторинга и евалуације локалних услуга социјалне заштите

ПРАВО УЧЕШЋА ИМАЈУ

– Установе из области јавних служби за компоненту 1 и 4

Организације цивилног друштва за компоненту 2

Удружења особа са инвалидитетом и тешким хроничним обољењима за компоненту 3

САДРЖАЈ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Предлози пројеката се подносе у штампаној верзији и садрже:

1. Попуњен Образац за подношење предлога пројекта у области социјалне политике за установе и организације цивилног друштва у Панчеву за 2017. годину у 5 примерака

2. Оверену фотокопију Решења о регистрацији подносиоца предлога пројекта -1 примерак

3. Копију Захтева за регистрацију годишњег завршног рачуна за 2016. годину – 1 примерак

4. Фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – 1 примерак

5. Потписан Споразум о партнерству – за партнерске пројекте -1 примерак

Рок за подношење завршног извештаја за компоненту 1 и 2 је 15 дана од дана завршетка пројекта, односно најкасније до 31.12. 2017. године.

САДРЖАЈ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

1. Попуњен Образац за подношење предлога годишњих програма рада удружења особа са инвалидитетом и тешким хроничним обољењима у Панчеву за 2017. годину у 5 примерака или

2. Попуњен Образац за подношење предлога програма мониторинга и евалуације локалних услуга социјалне заштите у 5 примерака

3. Оверену фотокопију Решења о регистрацији подносиоца предлога програма -1 примерак

4. Копију Захтева за регистрацију годишњег завршног рачуна за 2016. годину – 1 примерак

5. Фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – 1 примерак

Рок за подношење завршног извештаја за компоненту 3 и 4 је 15.01.2018. године.

ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА УСТАНОВЕ И НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ПАНЧЕВУ ЗА 2017 ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ТЕШКИМ ХРОНИЧНИМ ОБОЉЕЊИМА ЗА 2017. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА МОНИТОРИНГА И ЕВАЛУАЦИЈЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ЗА 2017. ГОДИНУ-КОМПОНЕНТА БРОЈ 4

OПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

1. Пројекат се односи на реализацију мера и активности предвиђених Стратегијом развоја социјалне заштите града Панчева 2014-2018 и Програмом унапређења социјалне заштите града Панчева за 2017. годину

2. Циљеви пројекта се односе на идентификоване потребе одређених циљних група

3. Пројект садржи мерљиве показатеље резултата

4. Активности пројекта реализују компетентне особе чије улоге су јасно дефинисане

Предност ће имати пројекти установа којима се обезбеђује подизање квалитета и достизање виших стандарда постојећих и пројектно започетих услуга установа социјалне заштите, као и развијање саветодавно терапијских и социјално едукативних услуга.

Предност ће имати пројекти организација цивилног друштва којима се обезбеђује директна подршка одређеним циљним групама и то : деци са сметњама у развоју ради пружања подршке за задовољавање личних потреба и укључивања у редовне образовне и друге друштвене активности и успостављања већег нивоа самосталности; особама са интелектуалним сметњама за пружање подршке у задовољавању социјалних потреба и одраслим и старијим тешко покретним и хронично оболелим лицима становницима руралних насељених места ради стварања бољих услови за задовољавања њихових социјалних потреба:

Једна организација или установа може учествовати на овом конкурсу са једним предлогом пројекта као носилац и највише у једном предлогу пројекта као партнер.

OПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА

1. Програм се односи на реализацију мера и активности предвиђених Стратегијом развоја социјалне заштите града Панчева 2014-2018 и Програмом унапређења социјалне заштите града Панчева за 2017. годину

2. Број чланова удружења којима се обезбеђује подршка остваривањем годишњег програма

3. Видљивост програма у локалној заједници

4. Број планираних волонтера за реализацију програма

5. Компетентност установе за пружање стручне подршке пружаоцима услуга, степена остварености стручних стандарда и иновативност у предлагању мера за побољшање квалитета стручног рада у оквиру Програма мониторинга и евалуације постојећих локалних услуга социјалне заштите

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ТЕШКИМ ХРОНИЧНИМ ОБОЉЕЊИМА

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА И ПРОГРАМА

Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у буџету града Панчева за 2017. годину.

Максималан износ за пројекте установа је до 200.000 динара, а за пројекте организација цивилног друштва биће посебно одређен на основу вредновања пројектних активности, броја обухваћених корисника, доступности услуге и економичности трошкова, а у складу са расположивим средствима у буџету града Панчева за 2017. годину.

Неће бити одобрени за финансирање/суфинансирање пројекти и програми установа и организација које у претходном периоду нису успешно реализовале одобрене пројекте/програме, односно нису испоштовале уговорне обавезе.

РОКОВИ

Конкурс ће бити отворен 15 дана од дана објављивања, те се предлози пројеката и програма могу доставити до 15.05.2017. године.

Образац за подношење предлога пројеката и програма у области социјалне политике се може преузети у Секретаријату за јавне службе и социјална питања, II спрат, канцеларија 203 или електронски на званичној интернет презентацији града Панчева: http// www.pancevo.rs/

Oсобе за контакт: Драгана Дачић, тел. 013/308-871 и Владана Цвијановић, тел. 013/ 308-753

ВРЕДНОВАЊЕ И ИЗБОР

Пријаве разматра Kомисија за вредновање пројеката и програма у области социјалне политике града Панчева, према утврђеним критеријумима, на основу чијег предлога ће Градоначелник града Панчева извршити избор, одобрити су/финансирање и утврдити средства за њихову реализацију из Буџета града Панчева за 2017. годину.

Предлагачи чија апликација буде прихваћена и одобрена за су/финансирање, закључују уговор са Градоначелником града Панчева, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна.

Комисија ће се састајати најмање једном у 15 дана, а листа вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката коју Комисија утврди, објављиваће се на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs и на огласној табли Градске управе града Панчева. Предлагачи програма/пројеката имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 5 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.

Одлуку о приговору Kомисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору пројеката и програма који ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева.

Пријаве, са обавезном назнаком за који компоненту Конкурса се пријављује (1., 2., 3., или 4.), предати у Услужном центру града Панчева у затвореној коверти на адресу:

Град Панчево – Градска управа

Секретаријат за јавне службе и социјална питања

II спрат, канцеларија 203

«ЗА КОНКУРС-НЕ ОТВАРАТИ»

Трг Краља Петра I 2-4

26101 ПАНЧЕВО

На предњој страни коверте потребно је навести назив и адресу подносиоца пројекта.