Одлуком о подстицајним мерама за ревитализацију старог Панчева („Сл. лист града Панчева“, бр. 20/11 и 5/12) одређено је да се у предвиђеном обухвату зоне:

1. умањује накнада за уређење грађевинског земљишта за додатних 30% на  већ признато умањење ове накнаде предвиђено Одлуком о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
2. не наплаћује накнада за добијање услова, сагласности и техничких информација јавних и јавно комуналних предузећа у поступку прибављања дозвола за реконструкцију, доградњу, промену намене и друге интервенције на објектима који су у обухвату зоне Старог Панчева
3. објекати из поменуте зоне могу дати у дугорочан закуп до 40 година, уз могућност признавања улагања закупцу и ослобађања плаћања закупнине, али најдуже 20 година, с тим што и тада закупац има обавезу плаћања ПДВ-а