Lokalne komunalne takse

Lokalne komunalne takse su izvorni prihod grada Pančeva i one se utvrđuju u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ broj 62/06, 47/11 i 93/12) i Odlukom o lokalnim komunalnim taksama („Sl.list grada Pančeva“br.23/11-prečišćen tekst, 27/11, 36/11, 4/12-ispravka, 5/12, 8/12, 31/12, 38/12 i 2/13 ).

KO SU OBVEZNICI PLAĆANJA TAKSE?

Obveznik komunalne takse je korisnik prava, predmeta i usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje komunalne takse.

KO NE PLAĆA TAKSU?

Komunalne takse ne plaćaju se za korišćenje prava, predmeta i usluga od strane državnih organa i organizacija, organa i organizacija teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, kao i od strane subjekata prema kojima grad Pančevo vrši prava osnivača.

Komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru ne plaćaju:
-preduzetnici i pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u mala pravna lica, koja su u prethodnoj poslovnoj godini ostvarili prihod do 50.000.000 dinara.

-privredni subjekti u postupku likvidacije ukoliko je istaknuti naziv firme uklonjen

-obveznici koji imaju registrovanu delatnost proizvodnja električne energijeu elektranama na sunce i vetar (obnovljivi izvori energije), stari, umetnički zanati, narodna radinost, registrovana poljoprivredna gazdinstva, sportske organizacije, političke stranke, sindikati, crkve, verske zajednice, nedobitna udruženja i preduzetnici koji obavljaju delatnost van određenog prostora ( po pozivu stranke, od mesta do mesta i sl.)

-preduzetnici koji privremeno odjave delatnost, s tim da sa vreme trajanja odjave firma nije istaknuta

KAKO SE TAKSA PLAĆA?

komunalna taksa plaća se u dnevnom, mesečnom i godišnjem iznosu, što je definisano u tarifnim brojevima taksene tarife

PODNOŠENJE PRIJAVA

Obveznici komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru i komunalne takse za držanje sredstava za igru -„zabavne igre“ dužni su da podnesu poresku prijavu za utvrđivanje obaveze po osnovu lokalne komunalne takse Sekretarijatu za poresku administraciju Gradske uprave grada Pančeva, najkasnije do 30.marta u godini za koju se vrši utvrđivanje lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostorui komunalne takse za držanje sredstava za igru -„zabavne igre“, odnosno u roku od 15 dana od dana početka korišćenja prava, predmeta i usluge za koje je uvedena lokalna komunalna taksa.

Obveznik komunalne takse dužan je da svaku nastalu promenu prijavi sekretarijatu u roku od 15 dana od dana nastanka promene

Obrasci prijava za komunalne takse (mogu se preuzeti sa sajta) a isti se podnose :
– u dva primerka
– na šalteru br. 16 i 17 u Uslužnom centru.