Локалне комуналне таксе

Локалне комуналне таксе су изворни приход града Панчева и оне се утврђују у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06, 47/11 и 93/12) и Одлуком о локалним комуналним таксама („Сл.лист града Панчева“бр.23/11-пречишћен текст, 27/11, 36/11, 4/12-исправка, 5/12, 8/12, 31/12, 38/12 и 2/13 ).

КО СУ ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА ТАКСЕ?

Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе.

КО НЕ ПЛАЋА ТАКСУ?

Комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, као и од стране субјеката према којима град Панчево врши права оснивача.

Комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору не плаћају:
-предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у мала правна лица, која су у претходној пословној години остварили приход до 50.000.000 динара.

-привредни субјекти у поступку ликвидације уколико је истакнути назив фирме уклоњен

-обвезници који имају регистровану делатност производња електричне енергијеу електранама на сунце и ветар (обновљиви извори енергије), стари, уметнички занати, народна радиност, регистрована пољопривредна газдинства, спортске организације, политичке странке, синдикати, цркве, верске заједнице, недобитна удружења и предузетници који обављају делатност ван одређеног простора ( по позиву странке, од места до места и сл.)

-предузетници који привремено одјаве делатност, с тим да са време трајања одјаве фирма није истакнута

КАКО СЕ ТАКСА ПЛАЋА?

комунална такса плаћа се у дневном, месечном и годишњем износу, што је дефинисано у тарифним бројевима таксене тарифе

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Обвезници комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и комуналне таксе за држање средстава за игру -„забавне игре“ дужни су да поднесу пореску пријаву за утврђивање обавезе по основу локалне комуналне таксе Секретаријату за пореску администрацију Градске управе града Панчева, најкасније до 30.марта у години за коју се врши утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном просторуи комуналне таксе за држање средстава за игру -„забавне игре“, односно у року од 15 дана од дана почетка коришћења права, предмета и услуге за које је уведена локална комунална такса.

Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави секретаријату у року од 15 дана од дана настанка промене

Обрасци пријава за комуналне таксе (могу се преузети са сајта) а исти се подносе :
– у два примерка
– на шалтеру бр. 16 и 17 у Услужном центру.