На основу члана 8. став 2. тачка 3) Закона о пољопривреди и руралном развоју и члана 16. Правилника, расписан је Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа у 2017. години.

Јавни позив садржи податке о: лицима која остварују права на подстицаје, услoвима и нaчину oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, обрасцима захтева кao и мaксимaлним изнoсима пoдстицaja пo кoриснику, у складу са Правилником, висини укупних расположивих средстава по Јавном позиву, роковима за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтеве као и друге податке потребне за спровођење Јавног позива.

У складу са Јавним позивом, корисник који није започело реализацију инвестиција које су предмет захтева, покреће поступак за остваривање права на подстицаје подношењем захтева за одобравање права на подстицаје на Обрасцу 1 – Захтев за одобравање права на подстицаје за подршку инвестицијама у прераду пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа у 2017. години, који је одштампан уз Јавни позив и чини његов саставни део.

Читко попуњен и потписан, односно оверен образац захтева са прописаном документацијом доставља се Управи за аграрна плаћања у затвореној коверти, са назнаком: „Захтев за одобравање права на подстицаје за подршку инвестицијама у прераду пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа у 2017. години“.

Корисник који је у потпуности реализовало инвестиције које су предмет захтева, покреће поступак за остваривање права на подстицаје подношењем захтева за исплату подстицаја за реализоване инвестиције на Обрасцу 3 – Захтев за исплату подстицаја за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа у 2017. години, који је одштампан уз Јавни позив и чини његов саставни део.

Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева са прописаном документацијом доставља се Управи за аграрна плаћања у затвореној коверти, са назнаком: „Захтев за исплату подстицаја за реализоване инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа у 2017. години“.

Захтев за одобравање права на подстицаје и Захтев за исплату подстицаја за реализоване инвестиције, подносе се у периоду од 8. маја до 7. јула 2017. године преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд или поштом на адресу: Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља Александра бр. 84.

Подстицаји се утврђују у износу од 50% од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. За одобравање права на подстицаје и за исплату подстицаја за реализоване инвестиције у складу са овим Јавним позивом опредељују се средства у укупном износу од 170.000.000 динара. Директор Управе решењем утврђује право на коришћење подстицаја и износ подстицаја за реализоване инвестиције, по редоследу подношења захтева, до утрошка средстава одређених Јавним позивом.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде и заштите животне средине: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и Контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100; 011/30-20-101 и 011/30-20-118, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Више информација можете потражити на следећем линку: http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2017/raspisan-javni-poziv-za-investicije-u-preradu-i-marketing/