На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов.

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов, као и образац захтева за остваривање подстицаја.

Право на подстицаје имају:

  1. правно лице,
  2. предузетник и
  3. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

Лица која имају право на подстицаје морају да испуњавају услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју. Подстицај се остварује за отељене краве, једном у току године за исто грло, на основу захтева који подноси Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управa за аграрна плаћања.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се за сваку годину од 15. априла до 30. септембра текуће календарске године, за краве отељене у периоду од 1. септембра претходне календарске године до 31. августа текуће календарске године.

Управа утврђује испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје, одобрава исплату и даје налог за пренос средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје утврђује се на основу података на дан подношења захтева.

Изузетно у 2017. години  право на подстицај може да се оствари и  ако су краве отељене у периоду од 1. јануара до 31. августа 2017. године.

Подстицај по крави зноси 5000 динара по грлу.

Комплетан текст правилника и захтев, можете преузети у прилогу текста.

Правилник

Захтев