Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла (у даљем тексту: подстицаји), услови, начин за остваривања права на подстицаје и образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику.

Сертификација, у смислу овог правилника, јесте поступак контроле и оцењивања процеса производње и добијеног производа, што укључује и лабораторијске анализе за проверу квалитета производа добијених методама органске производње, пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла и пољопривредних и прехрамбених производа са националном ознаком вишег квалитета „српски квалитет“, које су извршене у лабораторијама овлашћеним од стране министарства надлежног за послове пољопривреде  у складу са посебним прописима, као и издавање сертификата којим се потврђује њихова усклађеност са прописаним захтевима у погледу производње и квалитета, издавање документа којим се потврђује њихова усклађеност са прописаним захтевима у погледу производње, за производе у периоду конверзије у органској производњи, односно усаглашеност производа са спецификацијом, за производе са ознаком „српски квалитет“.

Подстицаји могу да се користе, ако се уводи и сертификује:

  1. систем управљања безбедношћу хране према ИСО 22000, ФССЦ 22000, БРЦ, ИФС, ГОСТ-Р стандарду
  2. добра пољопривредна пракса према GLOBALG.A.P. стандарду
  3. систем квалитета хране према HALAL стандарду
  4. систем квалитета хране према KOSHER стандарду
  5. производи добијени методама органске производње
  6. производи са ознаком географског порекла;
  7. производи са ознаком „српски квалитет”

Право на подстицаје имају:
1. Физичко лице-носилац регистрованог пољопривредног газдинства
2. Правно лице и
3. Предузетник

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 500.000 динара.

Захтев може да се поднесе једанпут годишње, од 1. маја до 31. октобра текуће године Управи за аграрна плаћања.

Више информација можете потражити на следећем линку http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-sprovodjenje-aktivnosti-u-cilju-podizanja-konkurentnosti-kroz-uvodjenje-i-sertifikaciju-sistema-kvaliteta-hrane-organskih-proizvoda-i-proizvoda-sa-oznakom-geografskog-pore/

Правилник