Pravilnikom se bliže propisuju vrste podsticaja za podršku programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti kroz podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje, uslovi, način za ostvarivanje prava na podsticaje i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po pojedinoj vrsti podsticaja.

Podsticaji obuhvataju podršku programima:

1)      za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura i to:

–      izgradnju objekta za čuvanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda

–      nabavku nove opreme za objekat za čuvanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda

–      nabavku nove opreme za pripremu proizvoda za tržište

–      izgradnja objekta za skladištenje žitarica

–      nabavku nove opreme za objekat za skladištenje žitarica

2) za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje i to:

– izgradnju objekta za smeštaj životinja

– nabavku nove opreme za objekat za smeštaj životinja

–  građenje novog objekta za skladištenje stajnjaka

– nabavka nove opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka.

Precizniji podaci o prihvatljivim investicijama mogu se naći u Tabeli – Podsticaji i prihvatljive investicije za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje, koja je sastavni deo ovog Pravilnika.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to: fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; preduzetnik; privredno društvo; zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar, kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu; srednja škola.

Pravo na subvenciju se ostvaruje, ako je, pored ostalog, investicija za koju se podnosi zahtev realizovana u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanja prava na podsticaje i nije predmet  podsticaja po nekom drugom osnovu, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Propisano je da iznos pojedinačnog računa bude veći od 50.000 dinara i da je račun za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele veći od 50.000 dinara.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu lica iz člana 6. ovog pravilnika sa podacima iz Registra.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra tekuće godine.

U ovom periodu isti podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za korišćenje podsticaja za jedan ili više podsticaja, pri čemu zahtev može obuhvatiti jednu ili više prihvatljivih investicija iz Tabele, u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 8.000.000 dinara.

Korisnik podsticaja treba da namenski koristi, ne otuđi i ne omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od pet godina od dana konačnosti rešenja.

Pravilnik

Zahtev