Правилником се ближe прoписуjу врсте подстицаја за подршку програмима који се односе на унапређење конкурентности кроз подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње, услови, начин за остваривање права на подстицаје и образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику и по појединој врсти подстицаја.

Подстицаји обухватају подршку програмима:

1)      за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне производње биљних култура и то:

–      изградњу објекта за чување и складиштење пољопривредних производа

–      набавку нове опреме за објекат за чување и складиштење пољопривредних производа

–      набавку нове опреме за припрему производа за тржиште

–      изградња објекта за складиштење житарица

–      набавку нове опреме за објекат за складиштење житарица

2) за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње и то:

– изградњу објекта за смештај животиња

– набавку нове опреме за објекат за смештај животиња

–  грађење новог објекта за складиштење стајњака

– набавка нове опреме за манипулацију, одлагање, сепарацију и дистрибуцију чврстог и течног стајњака.

Прецизнији подаци о прихватљивим инвестицијама могу се наћи у Табели – Подстицаји и прихватљиве инвестиције за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње, која је саставни део овог Правилника.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар, као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; средња школа.

Право на субвенцију се остварује, ако је, поред осталог, инвестиција за коју се подноси захтев реализована у периоду од 16. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривања права на подстицаје и није предмет  подстицаја по неком другом основу, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима. Прописано је да износ појединачног рачуна буде већи од 50.000 динара и да је рачун за сваку појединачну инвестицију из Табеле већи од 50.000 динара.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се по захтеву лица из члана 6. овог правилника са подацима из Регистра.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се Министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду од 15. априла до 15. октобра текуће године.

У овом периоду исти подносилац захтева може поднети само један захтев за коришћење подстицаја за један или више подстицаја, при чему захтев може обухватити једну или више прихватљивих инвестиција из Табеле, у оквиру одговарајуће врсте подстицаја.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју. Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 8.000.000 динара.

Корисник подстицаја треба да наменски користи, не отуђи и не омогући другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од пет година од дана коначности решења.

Правилник

Захтев