Objavljen u ,,Službenom glasniku RS”, broj 26/17 od 20. marta 2017. godine.

Pravo na podsticaje imaju:

  1. pravno lice,
  2. preduzetnik i
  3. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

Ovom pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za najmanje:

  1. dve kvalitetne priplodne mlečne krave, a najviše za 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava;
  2. dve kvalitetne priplodne tovne krave ili bika;
  3. deset kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova;
  4. pet kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva;
  5. tri kvalitetne priplodne krmače ili nerastova.

Na broj kvalitetnih priplodnih grla u okviru svake vrste  tačke 2)-5) ovog člana ne utiče međusobna polna pripadnost grla.

Pravo na podsticaje u stočarstvu mogu se ostvariti i za roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke ostvaruje bez obzira na broj kvalitetnih priplodnih grla.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za kvalitetna priplodna grla podnosi se za svaku kalendarsku godinu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja i to:

  1. od 21. marta do 31. jula tekuće godine;
  2. od 1. do 31. januara naredne godine – za grla uključena u proizvodnju do 31. decembra prethodne kalendarske godine.

Uz zahtev za podsticaje, podnosi se i izvod iz glavne matične evidencije za kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev, overen od strane osnovne, regionalne i glavne odgajivačke organizacije.

Izuzetno u 2017. godini, podsticaj može da se ostvari i za više od 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava.

Pravilnik i zahtev za podsticaje možete preuzeti u prilogu teksta.

Pravilnik

Zahtev