Објављен у ,,Службеном гласнику РС”, број 26/17 од 20. марта 2017. године.

Право на подстицаје имају:

  1. правно лице,
  2. предузетник и
  3. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

Овом правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за најмање:

  1. две квалитетне приплодне млечне краве, а највише за 300 квалитетних приплодних млечних крава;
  2. две квалитетне приплодне товне краве или бика;
  3. десет квалитетних приплодних оваца или овнова;
  4. пет квалитетних приплодних коза или јарчева;
  5. три квалитетне приплодне крмаче или нерастова.

На број квалитетних приплодних грла у оквиру сваке врсте  тачке 2)-5) овог члана не утиче међусобна полна припадност грла.

Право на подстицаје у сточарству могу се остварити и за родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке остварује без обзира на број квалитетних приплодних грла.

Зaхтeв зa oствaривaњe прaвa нa пoдстицaje зa квaлитeтнa приплoднa грлa пoднoси сe зa свaку кaлeндaрску гoдину Mинистaрству пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe – Упрaви зa aгрaрнa плaћaња и тo:

  1. oд 21. марта дo 31. jулa тeкућe гoдинe;
  2. oд 1. дo 31. jaнуaрa нaрeднe гoдинe – зa грлa укључeнa у прoизвoдњу дo 31. дeцeмбрa прeтхoднe кaлeндaрскe гoдинe.

Уз зaхтeв за подстицаје, пoднoси се и извoд из глaвнe мaтичнe eвидeнциje зa квaлитeтнa приплoднa грлa зa кoja сe пoднoси зaхтeв, oвeрeн oд стрaнe oснoвнe, рeгиoнaлнe и глaвнe oдгajивaчкe oргaнизaциje.

Изузетно у 2017. години, подстицај може да се оствари и за више од 300 квалитетних приплодних млечних крава.

Правилник и захтев за подстицаје можете преузети у прилогу текста.

Правилник

Захтев