Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за органску биљну производњу, услови, начин остваривања права на подстицаје и обрасци захтева за остваривање права на те подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Подстицаји за органску биљну производњу обухватају следеће врсте подстицаја у одговарајућим износима по врсти поједине мере, и то:

1. основни подстицаји у органској биљној производњи
2. регрес за средства за исхрану биља и оплемењиваче земљишта дозвољене за примену у органској биљној производњи (у даљем тексту: регрес за ђубриво) у износу од 17 динара по литру, односно килограму, а највише 3.400 динара по хектару
Подстицаји се утврђују у одговарајућем износу по врсти поједине мере који се увећава 70% од износа за подстицаје који се за исту врсту мере исплаћују у конвенционалној биљној производњи.

Право на подстицаје  остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства уз услов:

1) да је са овлашћеном контролном организацијом  закључио уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи који важи за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, односно у случају групне сертификације да је закључио уговор о сарадњи са произвођачем и да је у уговору који је тај произвођач закључио са овлашћеном контролном организацијом подносилац захтева наведен као произвођач кооперант, у складу са посебним прописом којим се ближе уређује контрола и сертификација у органској производњи и методе органске производње

2) да у случају закупа пољопривредног земљишта на коме се обавља органска производња или у случају земљишта које је добијено на коришћење, најмање три године од дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу има закључен уговор

3) да у наредне три године од године за коју је остварило право на подстицаје за органску биљну производњу примењује методе органске биљне производње у складу са законом којим се уређује органска производња, на катастарским парцелама за које је остварило право на подстицаје за органску биљну производњу.

Захтев за основне подстицаје у органској биљној производњи, подноси се једанпут годишње, у два примерка Министарству финансија – Управи за трезор, од 03. маја до 30. јуна текуће године.

Захтев за остваривање права на регрес за ђубриво подноси се једанпут годишње, у два примерка Министарству финансија – Управи за трезор, у периоду од 03. маја дo 30. септембра текуће године.

Регрес за ђубриво остварује се за купљено ђубриво у периоду од 1. октобра претходне године до 30. септембра текуће године, за радове у пољопривреди.

За остваривање права на подстицаје, поред основне документације , доставља се и копија уговора закљученог са овлашћеном организацијом са роком важења за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, односно у случају групне сертификације копија уговора о сарадњи са произвођачем и копија уговора који је тај произвођач закључио са овлашћеном контролном организацијом у којем је подносилац захтева наведен као произвођач кооперант.

У случају закупа пољопривредног земљишта на коме се обавља органска производња или у случају земљишта које је добијено на коришћење, доставља се и оверена копија уговора о закупу, односно коришћењу земљишта.

Укупни максимални износ који корисник подстицаја може да оствари је 136.000 динара.

Правилник