Правилником се ближе прописују врсте подстицаја за подршку програмима који се односе на унапређење конкурентности кроз подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме и квалитетних приплодних грла, услови и начин остваривања права на подстицаје, као и обрасци захтева за остваривање права на подстицаје и максимални износ подстицаја по кориснику

Подстицаји обухватају подршку програмима:

1.   за подршку инвестицијама за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура, и то:

– нове механизације и опреме за наводњавање;

– нове механизације и опреме за заштиту од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих температура;

– нових машина и опреме за обраду земљишта, сетву, садњу, прихрањивање/ђубрење, резидбу, бербу/жетву и транспорт;

– нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору;

– нове опреме и машина за припрему производа за тржиште.

2.    за подршку инвестицијама за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске производње, и то:

– нове опреме и механизације за побољшање  организације и ефикасности сточарске производње и припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране;

– нове опреме и механизације за манипулацију, сепарацију и дистрибуцију чврстог и течног стајњака;

– нове опреме којом се штити добробит животиња;

– квалитетних приплодних грла;

– нове опреме за рибњаке;

– нове опреме за пчеларство;

– нове опреме за производњу конзумних јаја.

Инвестиције за које се одобравају подстицаји прецизније су одређене у табели „Подстицаји и прихватљиве инвестиције за набавку нових машина и опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње“, која је саставни део овог правилника.

Подстицај могу остварити лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и чија су газдинства у активном статусу и то: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу, средња школа и научноистраживачка организација у области пољопривреде.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за одобравање права на подстицаје министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину у периоду од 15. априла до 1. јула текуће године.

Уз образац Захтева за одобравање права на подстицаје подносилац, поред осталог, доставља предрачун за набавку нове машине и опреме или квалитетног приплодног грла, не старији од 30 дана од дана подношења захтева, образац изјаве добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 150 дана од дана издавања предрачуна, као и да нема својство повезаног лица са подносиоцем захтева.

Уколико, након административне провере Управа донесе решење о одобравању права на подстицај, подносиоцу се поред одређеног максималног износа подстицаја који може остварити, утврђује и рок који не може бити дужи од 90 дана од пријема решења, да у потпуности реализује инвестицију из предрачуна и поднесе захтев за исплату подстицаја.

После реализације инвестиције, која подразумева извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције, осим прибављања предрачуна у року одређеном Решењем, лице коме је одобрено право на подстицаје подноси Управи захтев за исплату подстицаја. Уз образац захтева за исплату подстицаја подносилац доставља и рачун, отпремницу, прописани доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, гарантни лист, а ако је подносилац захтева сам директно извршио увоз предмета инвестиције, доставља и  јединствену царинску исправу и међународни товарни лист. За инвестиције у набавку квалитетних приплодних грла, подносилац уз захтев доставља и уверење о здравственом стању животиња, оверено од стране надлежног ветеринарског инспектора, уверење о пореклу и производним особинама квалитетног приплодног грла које је предмет захтева (педигре), уверење о пореклу матице издато од стране главне одгајивачке организације.

Корисник подстицаја наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од три године од дана исплате подстицаја за набавку опреме, односно у року пет година од дана исплате подстицаја за набавку машина и механизације, у складу са законом који уређује подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.

У складу са уредбом којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години, подстицаји се утврђују у у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 3.000.000 динара.

Право на подстицаје се одобрава по редоследу подношења захтева, до утрошка средстава одређених у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Изузетно, право на подстицаје за 2017. годину остварују лице које је у потпуности реализовало инвестицију из горенаведене Табеле у периоду од 16. октобра 2016. године до дана подношења захтева за исплату подстицаја. Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за исплату подстицаја Управи у периоду од 15. априла до 1. јула 2017. године. Исти подносилац захтева може поднети само један захтев за исплату подстицаја, с тим да тај захтев може обухватити један или више подстицаја, односно једну или више прихватљивих инвестиција из Табеле, у оквиру одговарајуће врсте подстицаја.

Лице које поднесе захтев за исплату подстицаја без поступка одобравања не може у 2017. години поднети и захтев за одобравање права на подстицаје у складу са овим правилником..

Након исплате подстицаја корисник је дужан да предмет подстицаја наменски користи, не отуђи и не омогући његово коришћење од стране других лица и то у року од три године од дана исплате подстицаја за набавку опреме, односно у року пет година од дана исплате подстицаја за набавку машина и механизације, као и да се придржава других обавеза корисника подстицаја у складу са законом који уређује подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.

Правилник – примарна производња