Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу, дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за изградњу хладњача и набавку нове опреме за хладњаче.

Бесповратна средства се могу добити за :

 1. Трошкови изградње објеката за чување и складиштење пољопривредних производа
 2. Набавка нове опреме за објекте за чување и складиштење пољопривредних производа:
  1. компресори,
  2. испаривачи,
  3. кондензатори,
  4. панели са металном конструкцијом и
  5. врата за коморе.

Субвенционисање набавне цене опреме за изградњу хладњача и набавку нове опреме за хладњаче зноси 50-65% од износа цене без ПДВ-а.

Износ подстицаја зависи од тога да ли се корисник подстицаја налази у маргиналном подручју са отежаним условима рада у пољопривреди или не. Уколико се корисник подстицаја налази у маргиналном подручју, износ подстицаја је 65% од цене без пореза.

Списак маргиналних подручја можете пронаћи на http://subvencije.rs/zakoni-pravilnici-uredbe/pravilnici/pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 1. физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
 2. предузетник
 3.  привредно друштво
 4. земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар, као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу
 5. средња школа.

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 8,000,000.00 динара.

Додатни услови за изградњу силоса и подних складишта:

Предметна опрема и изградња мора бити обављена у периоду од 16.октобра претходне календарске године до 15. октобра текуће године.

Износ појединачног рачуна као и износ за сваку поједину ставку на рачуну мора бити већи од 50,000.00 динара.

Захтев за коришћење подстицаја подноси се Управи за аграрна плаћања  за сваку календарску годину, у периоду од 15. априла до 15. октобра текуће  године.

За кориснике са територије АП Војводине неопходна је потврда од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство да подносилац захтева за подстицаје није добио субвенције,бесповратна средства или донацију по истом основу за предметну опрему и механизацију.

Неопходна је и потврда од стране локалне самоуправе(града или општине) да подносилац захтева за подстицаје није добио субвенције,бесповратна средства или донацију по истом основу за предметну опрему и механизацију.

Основни услови за остваривање подстицаја су да поднисилац захтева:

 1. нема нереализованих инвестиција за које су му одобрена подстицајна средства на основу закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
 2. нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита
 3. за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима
 4. је измирило доспеле пореске обавезе
 5. је инвестиција из Табеле реализована у периоду од 16. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривања права на подстицаје
 6. је износ појединачног рачуна већи од 50.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле већи од 50.000 динара
 7. добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица.

Посебни услови за остваривање подстицаја су да:

 1. у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом биљних култура
 2. је објекат који је предмет инвестиције за коју се подноси захтев у његовом власништву или ако на њему има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем – физичким лицем или јединицом локалне самоуправе на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, с тим да ако је објекат предмет закупа не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа
 3. за објекат који је предмет инвестиције за коју се подноси захтев има дозволу за употребу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката
 4. је предмет инвестиције везан за производњу одговарајуће врсте пољопривредних производа

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду од 15. априла до 15. октобра текуће године.

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 8.000.000 динара.

Правилник и захтев за подстицаје, можете преузети у прилогу текста.

Правилник

Измена правилника

Захтев