Интерресорна комисија града Панчева је надлежна за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о предшколском васпитању и образовању, Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику, Правилником о раду Интерресорне комисије града Панчева и другим прописима. Поступак процене може покренути родитељ подношењем захтва на прописаном Обрасцу број 1, који се предаје у Услужном центру Градске управе, након што га попуни и овери изабрани педијатар. Такође поступак процене може покренути образовна установа уз сагласност родитеља, такође на прописаном Обрасцу број 1, након што га попуни и овери изабрани педијатар. ( Образац 1).

Комисија је надлежна за оцену степена психофизичке ометености детета у циљу остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета у складу са Законом о раду, Законом о финансијској подршци породици са децом, Правилником о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета и другим прописима. Захтев се подноси на прописаном обрасцу у Услужном центру Градске управе. (Oбразац-Захтев за продужену негу детета).

Комисија има три стална и два повремена члана (представници зравства, образовања и социјалне заштите).
За све додатне информације се можете обратити на телефон: 013/308-753