Града Панчева којим је прихватио текстове јавних позива град Панчево и Национална служба за запошљавање расписују,

Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица у 2024. години

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређују Град Панчево и Национална служба за запошљавање   на основу јавног позива, а на предлог Савета за запошљавање града Панчева и закључка Градоначеника града Панчева.

Мере за остваривање и унапређивање родне равноправности подразумевају стварање једнаких могућности за учешће и равноправан третман жена и мушкараца у области рада, запошљавања и самозапошљавања и др. те приоритет за укључивање у меру „Јавни радови за категорију теже запошљивих лица “ имају првенствено жене, особе са инвалидитетом, Роми и мади до 30 година живота.

Приорите за укључивње у меру имају лица из наведених категорија која се први пут ангажују на јавним радовима.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, а минимална 2 месеца, и у складу је са расположивим финансијским средствима

Захтев се, у два примерка подноси на писарници Националне службе за запошљавање – филијала Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 20, 26000 Панчево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може преузети са сајта Града www.pancevo.rs или сајта Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs.

За све потребне информације у вези са подношењем пријава, заинтересовани послодавци као и заинтересована незапослена лица могу обратити Националној служби за запошљавање – филијала Панчево или Секретаријату за привреду и економски развој Градске управе града Панчева, трећи спрат, канцеларија 303.

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту Града Панчева, а последњи дан за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 30.06.2024. године.

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ УЗЕТИ У РАЗМАТРАЊЕ.

Javni poziv za javne radove u 2024
Prijava za javne radove u 2024

Pristanak obrada podataka JAVNI RADOVIGrb Pančevo ćirilica

zakljucak jr, sp i samozapošljavanje