Седница ће се одржати 03. марта 2016. године (четвртак) са почетком у 10 часова у Великој сали зграде Градске управе града Панчева.

На основу члана 62. став 5. Пословника Скупштине града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 1/15-пречишћен текст), председник Скупштине града Панчева сазива 45. седницу Скупштине града Панчева.

За седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

– Верификација Записника са 44. седнице Скупштине града Панчева, одржане 12.02.2016. године.

1. Предлог одлуке о остваривању права на суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу.
2. Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Туристичке организације града Панчева.
3. Извештај о раду и Финансијски извештај Црвеног крста Панчево за 2015. годину.
4. План рада и Финансијски план Црвеног крста Панчево за 2016. годину.
5. Програм „Здравствено-едукативна предавања у основним и средњим школама“ Дома здравља Панчево за 2016. годину.
6. Измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево за 2016. годину у делу финансијског плана.
7. Измена Програма рада и финансијског плана за 2016. годину Туристичке организације Панчево.

Молимо Вас да седници Скупштине града Панчева обавезно присуствујете а да у случају спречености свој изостанак оправдате писменим документом – путним налогом, за службени пут или потврдом лекара за боловање, предајом у собe 103/I и 109/I Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа, најкасније до 2. у месецу за претходни месец.

Материјал за седницу можете преузети овде

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-2
Панчево, 29. фебруар 2016. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирјана Јоцић                          Тигран Киш